Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (X.11.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2016. 10. 11

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

1. §.

Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel végezhető e rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi (vegyes praxis) és fogorvosi körzetben.

2.§.

(1)       Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet hoz létre, melyhez tartozik Ják község teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9798 Ják, Rákóczi u. 10.

(2)       Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása központi vidéki orvosi ügyelete útján 9700 Szombathely, Szelestey u. 8. székhellyel kerül ellátásra.

3. §.

(1)       A fogorvosi körzethez tartozik – felnőtt és gyermek – Ják község teljes közigazgatási területe. A kialakított körzet 9798 Ják, Rákóczi u. 10. szám alatti székhellyel kerül ellátásra.

(2)       A fogorvosi ügyelet ellátásának székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 4. szám alatt történik.

4. §.

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete két védőnői és iskola-egészségügyi ellátási körzetet hoz létre, melyhez Ják község teljes közigazgatási területe tartozik.  A körzetek székhelye: 9798 Ják, Rákóczi u. 10. Az ellátási körzetek részletes meghatározása e rendelet 1. sz. mellékletét képezi.

5. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ják, 2016. szeptember 27.


Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

 polgármester                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. október 11. napján kihirdetésre került.

Némethné Kardos Eszter

  jegyző

Mellékletek