Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2014.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 13 - 2015. 03. 13

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  5.§ (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében továbbá a 143§ (4) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján következőket rendeli el:  1. §. A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


  1. §. A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


3.  §. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Ják, 2015. február 26.  
            Szemes István                                                           Némethné Kardos Eszter

            polgármester                                                                    jegyző 


             

Záradék:

A rendelet 2015. március 12-én kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                       jegyző


Mellékletek