Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.15.) önkormányzati rendelete

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 16

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti  jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:                                                                           1.§


(1)  A képviselőtestület a 2016. évi bevételek teljesítését  a következők szerint állapítja meg:


Eredeti bevételi előirányzat:                                   351.188.-eFt

Módosított bevételi előirányzat:                            341.378.-eFt

Bevételi teljesítés:                                                  327.880.-eFt


(2)  A bevételi teljesítéseket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.       

(3) A bevétel teljesítés adatait, valamint a működési bevételek részletezését a 2. számú     melléklet tartalmazza  önálló költségvetési szervenként.

                                            


                                                                           2.§


(1)  A Képviselőtestület a 2016. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:


Eredeti kiadási előirányzat:                                    351.188.-eFt

Módosított kiadási előirányzat:                              341.378.-eFt

Teljesített kiadás:                                                   303.555.-eFt.


(2) A kiadási teljesítés adatait, valamint a működési kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások részletezését önálló költségvetési szervenként a 4. számú melléklet tartalmazza.                                                                          3.§


(1)  A képviselőtestület a 2016. évi egyszerűsített mérleg adatainak főösszegét az alábbiakban határozza meg:


Eszközök:                                                               1.074.898.- eFt

Források:                                                                1.074.898 - eFt

(2)  A vagyon mérlegadatok részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.


(3) Ják község Önkormányzatának 2016. évi vagyonának összetételét forgalomképesség szerint a 6. számú melléklet tartalmazza.


(4) Ják község Önkormányzatának 2016. évi vagyonának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.                                                                           4. §


A képviselő-testület a 2016. évi maradványt a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                                                                                                                                   


                                                                            5. §


Az Önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.                                                                            6. §


A „Fejlesztési hitel kötelezettségek lejárat szerint 2016. december 31-i állapot szerinti bontását” a 10. számú melléklet tartalmazza.                                                                           7. §


                                                           Záró rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Ják, 2017. május 2.
        /:Szemes István:/                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                   jegyző   

        

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 15-én kihirdetésre került.

                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző

Mellékletek