Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2020. 11. 25 - 2021. 03. 31

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy személy részére állapítható meg támogatás.


2. §


(1) Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén annak a kérelmezőnek, aki:

a) a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz.

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 475 %-át, és

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A kérelem elbírálása során előnyt élveznek az

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban     részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e) kiskorú gyermeket nevelők,

f) egyedül élő időskorúak.


3. §


(1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket e rendelet 1. mellékletében szereplő kérelem nyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb 2020. december 05-ig.

(2)A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(3) A rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó igény esetén az elbírálás során figyelembe kell venni a kérelmek beérkezési sorrendjét.

(4) A forrás kimerülését követően beérkezett kérelmeket el kell utasítani.

(5) Ják Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a Szociális, Foglalkoztatási- és Idősügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a jogosultságról egyedi határozattal dönt.


4.​ §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31-én hatályát veszti.


Ják, 2020. november 23.


  dr. Tóth Ernő                                                            dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

  polgármester                                                          jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. november 24. napján kihirdetésre került.


dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző