Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2021. 02. 19

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 50.000 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2021. évre egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.

3. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.dr. Tóth Ernő 

polgármester

      dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. február 18. napján kihirdetésre került.
  dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

jegyző