Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2018. 01. 01

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


1. (1) § Az adóhatóság részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött személy (továbbiakban: kibocsátó) azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(4) Az adóhatóság a talajterhelési díj megfizetésének ellenőrzését az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján folytatja le.

(5) Az ellenőrzés során az adóhatóság az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátó bevallásával.

 (6) Az adóhatóság ellenőrizheti, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek.


Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell befizetni.

(3)A képviselő-testület a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében rögzített átalány mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) mérési lehetőség hiányában, a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén 80 liter/fő/nap az átalány mértéke,

b) mérési lehetőség hiányában 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.


Díjkedvezmények, mentességek


3. § (1) A kibocsátó kérelmére mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja.


(2) 50%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150%-át.


(3) A 2018. évi vízfogyasztás után 100 %-os talajterhelési díjkedvezményt illeti meg azt a kibocsátót, aki/amely legkésőbb 2018. december 31.-ig a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz csatornahálózatra rácsatlakozik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.


(4) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót:

a) akinek ingatlanán csak udvari vízvételi lehetőség (kerti csap) áll rendelkezésre;

b) akinek talajterhelési díj alapja az évi 50 m3-t nem haladja meg;

c) aki egyedül él, és 70. életévét a tárgyévet megelőző év december 31-ig betöltötte,

d) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, a használatba vételi engedély kiadásáig, és ezt hitelt érdemlően igazolja.


(5) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.


(6) A rendeletben megállapított díjkedvezményre, mentességre vonatkozó kérelmet a tárgyévet követő év március 3l-ig az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Ha a kibocsátót díjkedvezmény, vagy mentesség illeti meg, ezt okirattal, jövedelemigazolással köteles bizonyítani, amelyet a kérelemhez mellékelni kell.


(7) Az adóhatóság dönt a rendeletben meghatározott díjkedvezményre, mentességre vonatkozó beadott kérelmekről.


Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


Ják, 2017. szeptember 20.        /:Szemes István:/                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                   jegyző   

        

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember 25. napján kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző