Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Hatályos: 2013. 09. 21

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  5.§ (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében továbbá a 143§ (4) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra ( a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon ) továbbá

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére.

                                                          

2.§ (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges középület, közterület korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül. A korlátozottan forgalomlépes törzsvagyon felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A (2) és (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, melynek felsorolását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület kivételesen indokolt esetben e rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, vagy korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyontárgy besorolását megváltoztathatja.

3.§ (1) A tulajdonosi jogokat a rendeletben foglaltak szerint Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az önkormányzati vagyonkezelő szerve: az önkormányzat hivatala.

(2) A Képviselő-testület vagyonának kezelésével, vagyonkezelési szerződéssel más szervet is megbízhat. A vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről, vagy ingyenes átengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati vagyonkezelő szerv beruházást, felújítást csak a Képviselő-testület döntése alapján végezhet.

(4) A Képviselő-testület, a polgármester a vagyonkezelőtől a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről tájékoztatást, információt, adatot kérhet, a vagyonkezeléssel kapcsolatos dokumentumokba betekinthet.

4.§ (1) A 10.000.000,- Ft –ot meghaladó értékű üzleti vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) A 10.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgyat hasznosítani csak versenyeztetés útján, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(3) Értékpapír vásárlás, elidegenítés a Képviselő-testület hatáskör, melyet 1.000.000,-Ft alatti értékben a polgármesterre ruház át.

5.§ (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

  1. a) csődegyezségi megállapodásban
  2. b) bírói egyezség keretében
  3. c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg
  4. d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető
  5. e) a kötelezett nem lelhető fel.

(2) Az Önkormányzatot megillető követelésekről való lemondás hatáskörét a Képviselő-testület 500.000,- Ft alatti értékben a polgármesterre ruházza át.

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ják Község Önkormányzatának vagyonával való rendelkezésről szóló 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete.

Ják, 2013. szeptember 16.

/:Szemes István s.k.:/                                               /:Németh Melinda s.k.:/

    polgármester                                                               mb. jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. szeptember 20-án kihirdetésre került.

Ják, 2013. szeptember 20.

                                                                                              /:Németh Melinda s.k.:/

                                                                                                    mb.jegyző