Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020(X.14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 10. 15

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja, hatálya


1. §


 1. E rendelet célja, hogy Szakmár község polgárainak művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit figyelembe véve, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.


 1. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a következők:
 1. Szakmár kulturális életének, helyi kulturális örökségének, gondozása, gyarapítása, átörökítése
 2. a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,
 3. új kulturális értékek kialakulásának támogatása,
 4. Szakmár kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,
 5. önszerveződő közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk segítése,
 6. a lakosság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése,
 7. az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolataik gazdagítása,
 8. a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése az ehhez kapcsolódó rendezvények támogatása,
 9. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

2. §

A jelen rendelet hatálya Szakmár község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre, az azokban résztvevő személyekre, szervezetekre, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottakra, a közművelődési megállapodást kötő jogi, vagy természetes személyekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. §

 1. Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:


 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

ac) biztosítja a települési könyvtári ellátást, továbbá a könyvtárban közösségi internet hozzáférést biztosít,

ad) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

ae) segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,

af) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti,


 1. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:

ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, községesztétikai kultúra fejlesztését

bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,

bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,


 1. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, ennek keretében:

ca) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

cb) az ünnepek kultúrájának gondozása,

cc) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi értékeket védő és gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése,


 1. a tehetséggondozás és fejlesztés feltételinek biztosítása, ennek keretében a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,


 1. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, ennek keretében:

ea) a lakosság számára az információs, informatikai és kommunikációs technológiákhoz hozzáférési lehetőséget biztosít,

eb) művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési tevékenységhez szükséges helyi, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése.


 1. Az Önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok lehetőségeit bővítse. Ennek keretében az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására.


 1. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 31. napjáig fogadja el.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. §

 1. Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat közösségi színtér fenntartásával biztosítja.


 1. Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatellátás során a község teljes közigazgatási területére kiterjedően közösségi színtérként kijelöli a Művelődési Ház épületét (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 18., 12 hrsz.)


 1. A közösségi színtérként szolgáló épület fenntartásáról Szakmár Község Önkormányzata közvetlenül gondoskodik, továbbá a közösségi színterek fenntartásával és a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos személyi, szakképzettségi, infrastrukturális és tárgyi feltételeket is biztosítja.


 1. A települési könyvtári ellátás biztosítását az Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas nyilvános könyvtári szolgáltató helyet működtet.


5. §


 1. Az Önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható.


 1. A közösségi színtér helyiségei nem közművelődési célra is használhatók, azokban térítési díjas rendezvény is szervezhető.


 1. Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színtér bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhető. A közösség színtér használati díjainak megállapítása képviselő-testület hatásköre.

      6. §

 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni:
 1. köznevelési, oktatási intézményekkel,
 2. művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel
 3. közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
 4. civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 5. egyházzal,
 6. hasonló feladatot ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel. 1. A Kultv. 79.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására, az (1) bekezdésben meghatározott intézményekkel és szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet.


 1. A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

7. §

 1. Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetési támogatás, a saját bevétel, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.


 1. Az Önkormányzat a közművelődési feladatok támogatását biztosító pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.


 1. Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az közösségi színtér fenntartási költségeit, a bérköltség, a technikai és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket.


 1. A működési kiadásokon felül a felújításokra az önkormányzat költségvetésében és pályázati úton elnyerhető támogatásokból biztosít fedezetet.

5. A rendelet kihelyezésének és közzétételének szabályai

8. §

 1. Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét a Kultv. 83/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közösségi színtérben közzéteszi.


 1. Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét a település honlapján és Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi.

6. A közművelődési tevékenység ellenőrzése

9. §

 1. A Kultv. és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.


 1.  A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.7. Záró rendelkezések

10. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2006. (II.13.) önkormányzati rendelete.


Szakmár, 2020. október 14.                                  András Gábor                                      Csefkóné Busa Andrea

                                    polgármester                                                   jegyzőZáradék:

E rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2020. október 14.


                                                                                               Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                            jegyző


Mellékletek