Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2015. 03. 21 - 2020. 12. 31

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. /4/ bekezdés b. pontjában kapott felhatalmazás a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


1. §


A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem alkalmas növényi maradék / fű, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok, a továbbiakban együtt: kerti hulladék/.A kerti hulladék égetésének szabályai


2. §


(1)  A kerti hulladékot elsősorban helyben történő komposztálással kell hasznosítani.


(2) Égetéssel azon kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód és lehetőség.


(3)  A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.


(4)  Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.


(5)  Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.


(6)  Az égetést telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos.


(7)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl.: gumit, műanyagot, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.)


(8) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.


(9) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.


Az égetés időpontja


3.§


(1)  A kerti hulladék nyílt téri égetése belterületen szerdán és szombaton 08 – 20 óra között megengedett. Más napon és időpontban az égetés tilos.


(2)  Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

    

(3)  Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.A szabadtéri tűzgyújtás szabályai


4.§


A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.


Záró rendelkezések


5. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ják, 2015. március 19.
            Szemes István                                                           Némethné Kardos Eszter

            polgármester                                                                    jegyző 


             

Záradék:

A rendelet 2015. március 20 -án kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                       jegyző