Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 12. 31


Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. § Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a. telekadót, 

b. magánszemély kommunális adóját

c. idegenforgalmi adót, valamint

d. helyi iparűzési adót

vezet be.


I. FEJEZET

TELEKADÓ

Az adó mértéke

2. § (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete.

(2) Az adó mértéke 10 Ft/m2/év

Adómentesség

3. § (1)A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól:

a) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig,

b) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll.

c) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mentességek nem alkalmazhatóak, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

II. FEJEZET

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke

4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 16.000 Ft/év.

5. § (1) Ják községben a tényleges, életvitelszerűen ott lakó adózókat lakás céljára szolgáló adóköteles építmény után 50 % -os adókedvezmény illeti meg.

 (2) Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az adott adótárgyra az a személy, aki ugyanezen adótárgyra telekadó fizetésére kötelezett.

III. FEJEZET

IDEGENFORGALMI ADÓ

5. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett köteles vendégkönyvet vezetni, amelyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a beszedett adó összege.

A vendégkönyvnek tartalmaznia kell a vendég nevét, címét, születési helyét és idejét, személyazonosításra alkalmas igazolvány számát, a szálláshelyre érkezés és távozás időpontját.

IV. FEJEZET

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

6. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Hatályon kívül helyezve.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK7. §  Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003 (XII. 23.) önkormányzati rendelete.


Ják, 2019. november 29.            dr. Tóth Ernő                                                 Némethné Kardos Eszter

            polgármester                                                             jegyző 


             

Záradék:

A rendelet 2019. november 29-én kihirdetésre került.


                                                                                               Némethné Kardos Eszter

                                                                                                          jegyző             


Mellékletek