Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XII. 16.) önkormányzati rendelete

vagyon kezelés

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 02. 04

Szerkesztés...


Szakmár Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeire, az önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya kiterjed továbbá azoknak az ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken az ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított létesítmények megvalósultak (továbbiakban együttesen: vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen rendelet hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban vagyonkezelői szerződés) terjed ki.


2.Értelmező rendelkezések

2. §.

(1) E rendelet rendelkezéseit Szakmár Község Önkormányzata e rendelet hatálya alá nem tartozó vagyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével, illetőleg rendeleteivel összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
II. fejezet

A vagyonkezelés szabályai


1.A vagyon besorolása, a vagyonkezelői szerződés és a vagyonkezelés folytonossága, a vagyonkezelő jog ellenértéke

3.§.

(1)  Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt      jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.


(2)   A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik.


  1. A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy az biztosítsa a vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a továbbiakban: Konzorcium) és a Vagyonkezelő között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a vagyon nyilvántartásának folytonossága a vagyon kezelőjének személyében bekövetkezett változás hiányára tekintettel biztosítható legyen.
  2. A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői      szerződésben meg kell határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A        vagyonkezelői jog létesítésének ellenértéke megegyezik azzal az időarányos             ellenértékkel, amelyet a Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Vagyonkezelő és a      Konzorciumot alkotó önkormányzatok között 2008. július 14. napján megkötött      Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium            köteles visszafizetni a Vagyonkezelő részére. Az ellenérték összegszerűen: 867 490 385,- Ft.


2.A vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai


4. §.

  1. A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási        közfeladatának ellátását biztosítja. A vagyonkezelő köteles a         hulladékgazdálkodási   közfeladat ellátásához a vagyon teljes körű       igénybevételének lehetőségét   hasznosítás útján az önkormányzat számára      hulladékgazdálkodás    közszolgáltatás feladat ellátására jogosult        gazdálkodó      szervezet részére          biztosítani. A vagyont hasznosítani        az e      bekezdésében          meghatározottaktól      eltérően csak tulajdonosi hozzájárulással          lehetséges.


  1. Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e rendelet hatálya alá tartozó vagyon felett.


(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét,      illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A       hasznosításból keletkező bevétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés          tartalmazza.


(4) Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A             beszámolási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői         szerződésben rögzíteni kell.


(5) A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A     Vagyonkezelő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást         vezetni,            mely legalább tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az        elszámolt értékcsökkenés összegét, a vagyonban bekövetkezett          változásokat. A         vagyonkezelői szerződésben ennél szigorúbb beszámolási        kötelezettség előírható.


(6) A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a   vagyonkezelői szerződés továbbá a vagyon 4 § (1) bekezdésben foglaltak alapján történő hasznosítására vonatkozó szerződés rendelkezéseinek betartásáról és             betartatásáról gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett vagyonnal a jó gazda       gondosságával eljárva gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni.


(7)   A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az         őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő           bejegyeztetéséről.


(8) A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében            kötelezhető      minden közérdekből nyilvános adat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű            adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő –       az önkormányzati         vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására


(9) Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és         felelősségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelményeit a            vagyonkezelői szerződés tartalmazza.


(10) A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az    ingatlannyilvántartásból való törléséről.


III. fejezet

1.Hatályba léptető rendelkezések


5. § (1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2013. november 28.
Csefkóné Busa Andrea

  jegyző  
Tóth Jenő

 polgármester

Záradék:

E rendelet 2013. december 16. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2013. december 16.
                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző