Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (VII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 07. 29 - 2020. 12. 24

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


Az adó mértéke


1. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


2. § E rendeletben külön nem szabályozott eljárási kérdésekben a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény, a helyi adókról szóló törvény, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK3. §  Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelete.  


Ják, 2015. július 15.            Szemes István                                                           Némethné Kardos Eszter

            polgármester                                                                    jegyző              

Záradék:

A rendelet 2015. július 28-án kihirdetésre került.
                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                       jegyző