Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020(X.14.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2020. 10. 16

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását 2030. október 14-ig adja ki a Szolgáltatónak.”


2. §.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


(3) A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2020. október 14.
       András Gábor                                                               Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                                              jegyző


Záradék:

E rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2020. október 14.                                                                                                             Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                                         jegyző


Mellékletek