Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(V.28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 29

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtás tényszámai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


 1. Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


376.069.548.-Ft teljesített bevétellel és

321.848.220.-Ft teljesített kiadással


      jóváhagyja az 1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően. • a Szakmári Közös Hivatal vonatkozásában:


46.547.340.- Ft teljesített bevétellel

46.547.340.- Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.2.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően. • Szakmár Község Óvodája vonatkozásában:


60.359.319.-Ft teljesített bevétellel

60.359.319.-Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.Az önkormányzat bevételei (e Ft):

                                                                 Önkormányzat          Közös Hivatal          Óvoda


B1-B2 Költségvetési támogatások:               223.669.416                      -                              -

B3 Közhatalmi bevételek:                               42.279.145                      -                              -

B4-B6 Működési bevételek:                           12.563.150               3.348               9.142.767

B5-B7 Felhalmozási bevételek:                     27.376.670                       -                              -  

B8 Finanszírozási bevételek:                          70.181.167       46.543.992              51.216.552

Bevételek összesen:                                     376.069.548       46.547.340              60.359.319
Az önkormányzat kiadásai (eFt):


                                                                 Önkormányzat     Közös Hivatal              Óvoda

Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások:                                61.838.197           33.039.098               27.869.634    

K2 Munkáltatót terhelő járulékok:                  9.508.758             7.589.051                 6.588.690

K3 Dologi kiadások:                                     39.067.617             5.876.191               20.942.658

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     5.141.140                        -                                -

K5 Egyéb működési célú kiadások                 3.977.765                        -                                 -     

Működési kiadások összesen:                    119.533.477          46.504.340                55.400.982Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházási kiadások:                              39.372.745                   43.000              4.958.337

K7 Felújítások:                                             26.393.991                        -                                 -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:                  -                                 -                                -          

Felhalmozási kiadások összesen:                65.766.736                   43.000              4.958.337


Egyéb finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen             136.548.007                        -                               -

Kiadások összesen:                                    321.848.220          46.547.340               60.359.319


jóváhagyja a tárgyévi bevételeit és kiadásait a 2-3-4-5 sz. mellékletek szerint.


 1. Az önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 3.4.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


 1. Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Az önkormányzat Szakmár Község Önkormányzata és önkormányzati intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2-4. sz. mellékletek szerint elfogadja.2. §.


 1. Az önkormányzat 2017. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege:

 54.221.328.-Ft  


  Betétként / befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz:                                   35.000.000 Ft


Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési pénzmaradványát a 8.sz melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámának alakulását a 6. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.


 1. A 2017. évi tartalék összege – K513:                                                                     54.296.998.-Ft

3. §. 1. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2018. május 28.


András Gábor                                                           Rab Petra

                        polgármester                                                       megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2018. május 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. május 28.                                                                                                         Rab Petra

                                                                                                    megbízott jegyző

Mellékletek