Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017(II.14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2017. 03. 02

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. § (3) E rendeletben szabályozott rendszeres támogatások a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerülnek folyósításra, illetve a szolgáltatónak átutalásra azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó támogatás összege a költségvetés alakulásának függvényében december hónap utolsó napjáig is kifizetésre kerülhet.”


(2) A R. 7.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (4) A lakhatási támogatás havi összege 2.000 Ft, a továbbiakban az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.”


(3) A R. 7.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (5)  A lakhatási támogatást tárgyév március 1. napjától, azt követően a kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet tárgyév március 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani és évente meg kell újítani.”


(4) A R. 7/B. § (3) bekezdésében a „tanulónként” szövegrész helyébe a „háztartásonként” szöveg lép.

2. §

  1. Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2017. február 13.


András Gábor                                                                                    Rab Petra

 polgármester                                                                   megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2017. február 14.


                                                                                                          Rab Petra

                                                                                                   megbízott jegyző