Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet Szakmár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 25

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtás tényszámai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


  1. Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


 238.709 e Ft teljesített bevétellel és

 223.156 e Ft teljesített kiadással


      jóváhagyja az 1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


a közös hivatal  vonatkozásában

                              40.097 e Ft teljesített bevétellel és

                              40.097 e Ft teljesített kiadással


jóváhagyja az 7. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


Az önkormányzat bevételei (e Ft):

                                                                                                önkormányzat         közös hivatal


Működési költségvetés bevételei:                                                    105.792                      40.097

Felhalmozási bevételek:                                                                     61.258                         -

Költségvetési támogatás:                                                                   64.925                         -

Függő, átfutó bevétel                                                                          6.734                         -

Az önkormányzat bevételei összesen:                                        238.709                      40.097


Az önkormányzat kiadásai (eFt):

                                                                                       önkormányzat                  közös hivatal

Működési kiadások:

Személyi juttatások:                                                          60.356                                  26.538

Munkáltatót terhelő járulékok                                           11.765                                    6.621

Dologi kiadások:                                                               45.108                                    6.938

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                 57.402                                           -

Működési kiadások összesen:                                       174.631                                  40.097


Felhalmozási kiadások:

Beruházási kiadások:                                                         15.515                                        -

Felújítások:                                                                        32.905                                       -

Egyéb felhalmozási kiadások:                                                105                                          -

Felhalmozási kiadások összesen:                                     48.525                                      -


Egyéb finanszírozás kiadásai

Függő, átfutó kiadások                                                       -5.910               -

Finanszírozási kiadások összesen                                    -5910                                      -

Az önkormányzat kiadásai összesen:                                 217.246                                 40.097


jóváhagyja a tárgyévi bevételeit és kiadásait a 2.-3.-6. sz. melléklet szerint.


  1. Az önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


  1. Az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 12 sz. melléklet szerint jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat Szakmár Község Önkormányzata és önkormányzati intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.


2. §.


  1. Az önkormányzat 2013. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege: 16.118 eFt  a 11.sz. melléklet szerint:


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                                                            15.553 e Ft

- Költségvetési kiutalás, támogatás hiánya miatt                                               565 e Ft           


Költségvetési pénzmaradvány                                                                         16.118 e Ft


Ebből: működési célú pénzmaradvány                                               3.387 e Ft

                        felhalmozási célú pénzmaradvány                             12.731 e Ft

                       

                        kötelezettséggel terhelt                                                1.806 e Ft

                           - működési célú                                        1.806 e Ft

                           - felhalmozási célú                                     - e Ft


                        szabad pénzmaradvány                                              14.312 e Ft


Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési pénzmaradványát jóváhagyja.


  1. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámának alakulását a 4. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.


3. §.


  1. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a körjegyző gondoskodik.


Szakmár, 2014. március 27.


Tóth Jenő                                                        Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                               jegyző


Záradék:

E rendelet 2014. április 24. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2014. április 24.


                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző