Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 29

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.


A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegét 480.932.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.


2. §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.


A jáki önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét 480.932.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.


3. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Ják, 2018. május 15.                    /:Szemes István:/                                          /:Némethné Kardos Eszter:/

                      polgármester                                                              jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. május 28. napján kihirdetésre került.                                                                                              /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                     jegyző

Mellékletek