Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2016. 03. 11 - 2017. 02. 07

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.A rendelet hatálya1.§


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.2.§


/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

     - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

     - Jáki Százszorszép Óvoda

     - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)


/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A kormányzati funkciók szerinti részletezést a 3. melléklet tartalmazza.3.§.


A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegét 351.188.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

  • Felhalmozási célú bevételt                                                                31.300.-eFt
  • Működési célú bevételt                                                                    319.888.-eFt
  • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei:                                                                                                        0.- Ft


  • Működési célú kiadást                                                                      319.888.-eFt

      Ebből:

-     Személyi                                                                                           130.059.-eFt

-     Járuléka                                                                                            33.239.-eFt

  • Dologi kiadás                                                                                   137.981.-eFt
  • Ellátottak                                                                                          5.625.-eFt
  • Egyéb                                                                                               12.984.-eFt
  • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok kiadásai:                                                                                                         0.- Ft


  A költségvetési létszámkeretet                                                                   43,500 főben

  állapítja meg.
4.§.


A jáki önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét 351.188.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.5.§.


A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület 319.888.- eFt-ban határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza.6.§.


A Képviselő-testület a 2016. évre 16.312.- eFt felújítási előirányzatot képez.7.§.


A fejlesztési kiadás főösszege 2016-ban 31.300.- eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület 7234.-eFt fejlesztési tartalékot képez.

Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során.

                                                              

8.§.


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2016. évre 52.266.- eFt-ban határozza meg.


9.§.


A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.10.§.


Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a 2016. évben 10.000.- eFt fejlesztési hitelt vesz fel. A fejlesztési hitel felvétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése értelmében adósságot keletkeztető ügyletnek minősül.


A fejlesztés célja: Közutak felújítása

Az adósságot keletkeztető ügylet futamideje: 10 év

Az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege: 15.589.- eFt


A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be, a képviselő-testület a kérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg.

Hitelműveleti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, a hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
11. §/1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja.


/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

 - az intézmény vezetője,

 - a polgármester,

 - a képviselőtestület bármely tagja.
12.§.


A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be.
13.§.


Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.
14.§.


Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.  15. §


Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.16.§.


/1/ A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január l. napjától kell alkalmazni.


/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Ják, 2016. február 25.

        /:Szemes István:/                                                                 /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                     jegyző   

        A rendelet 2016.március 10-én kihirdetésre került.


                                                                                                       /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                        jegyzőMellékletek