Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 4/2013. (III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 02. 27 - 2014. 02. 27

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§.-ban rögzített hatáskörében, az Államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján  - figyelembe véve ezen  jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben meghatározottakat – a 4/2013. (III. 14.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi  költségvetéséről (továbbiakban Ktsv. r.)  – az alábbiak szerint módosítja.


                                                                          

1. § A Ktsv. r.  3. §-ban megállapított 2013. évi bevételi főösszegét a képviselő-testület 341.634.-e Ft-ról  320.685.-  eFt-ra  módosítja. A bevételi előirányzat csoportok szerinti felosztása 1. számú melléklet szerint módosul. a bevételek szakfeladatonkénti részletezése az 1/a számú melléklet szerint módosul.


2. § A képviselőtestület a Ktsv r.  4. §-ában megállapított költségvetési kiadási főösszegét  341.634.- eFt-ról 320.685.- eFt-ra módosítja. A módosítás a 2. számú mellékletben található.


3.§ Záró rendelkezések:


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ják, 2014. február 20.  /:Szemes István:/                                                                                  /:Németh Melinda:/

     polgármester                                                                                                  jegyző  
Záradék:


A rendelet 2014. február 26-án kihirdetésre került.


Ják, 2014. február 26.


                                                                                                              /:Németh Melinda:/

                                                                                                                          jegyző