Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.20.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2019. 03. 21

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.A rendelet hatálya1.§


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.2.§


/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

     - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

     - Jáki Százszorszép Óvoda

     - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)


/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A kormányzati funkciók szerinti részletezést a 3. melléklet tartalmazza.3.§.


A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 384.119.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

  • Felhalmozási célú bevételt                                                                38.118.-eFt
  • Működési célú bevételt                                                                    346.001.-eFt
  • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei:                                                                                                                    0.- Ft


4.§.


A jáki önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét 384.119.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.

Ezen belül:


  • Működési célú kiadást                                                                      346.001.-eFt

      Ebből:

-     Személyi                                                                                           164.044.-eFt

-     Járuléka                                                                                            30.995.-eFt

  • Dologi kiadás                                                                                   135.212.-eFt
  • Ellátottak                                                                                          5.650.-eFt
  • Egyéb                                                                                               10.100.-eFt
  • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok kiadásai:                                                                                                                     15.054.- eFt


5.§.


Ják Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya 0,- Ft.

Ezen belül:


  • működési hiány: 0,- Ft
  • felhalmozási hiány: 0,- Ft


A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.6.§.


A Képviselő-testület a 2019. évre 4.731.- eFt felújítási előirányzatot képez.


7.§.


A fejlesztési kiadás főösszege 2019-ban 38.118.- eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület 3.000.-eFt fejlesztési tartalékot képez.


8.§.


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2019. évre 69.476.- eFt-ban határozza meg.


9.§.


Ják Község Önkormányzata a költségvetési létszámkeretet 44,500 főben állapítja meg.


A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.10. §


(1) A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja.


(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

 - az intézmény vezetője,

 - a polgármester,

 - a képviselőtestület bármely tagja.

11.§.


A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.


12.§.


Az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzforgalmát a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.


13.§.


Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.  

                                                                      

14. §


Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.


15.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január l. napjától kell alkalmazni.
Ják, 2019. március 07.

        /:Szemes István:/                                                                 /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                     jegyző   

        A rendelet 2019. március 20-án kihirdetésre került.Ják, 2019. március 20.                                                                                                       /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                        jegyzőMellékletek