Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.12..) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 03. 13

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

     - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

     - Jáki Százszorszép Óvoda

     - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 12/a. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet

Ják Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 413. 932 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet alapján.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3./Önk. és a 3a. és 3b. melléklet tartalmazza:

a) önkormányzat működési támogatásai                                                 238.844.424 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                      15.990.000 Ft

   amelyből: az önkormányzatoktól kapott támogatás                             1.670.000 Ft

                  EU-s programokra kapott támogatás                                     0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                              71.030.000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                             28.665.000 Ft

e) egyéb működési bevétel                                                                       9.474.330 Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                             10.692.485 Ft

    amelyből:  vagyonértékesítés bevétele                                                 10.692.485 Ft

                     ÁFA visszatérülés                                                                0 Ft

g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                      23.697.005 Ft

h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                             0 Ft

   az előző évi működési célú maradvány átvétele                                   14.875.426 Ft

i) finanszírozási bevételek                                                                        0 Ft

 j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               1.143.330 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 414.412.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                                                                    378.879.180 Ft

         b) felhalmozási bevételek:                                                               35.532.820 Ft

5.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 2./Önk. és a 2a. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                          378.879.180 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            195.076.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 33.692.000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                126.386.180 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.569.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    17.156.000 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                    35.532.820 Ft

      ba) beruházások,                                                                                22.563.088 Ft

      bb) felújítások                                                                                    9.969.732 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                       0 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                   0 Ft

      be) fejlesztési hitel törlesztés                                                              3.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                         289.650.000 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                 0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                         124.762.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az 4./Önk. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A 4./Önk. mellékletben meghatározott fejlesztési célok saját erőből kerülnek megvalósításra, így kölcsön felvételére nem kerül sor.

6. § (1) A költségvetési egyenleg (5./Önk. és 6./Önk. melléklet)

     a) működési cél szerint                                                                          378.879.180 Ft

     b) felhalmozási cél szerint                                                                     35.532.820 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                             14.875.426 Ft

b) külső finanszírozással                                                                             0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                                   14.875.426 Ft

aa) működési célú                                                                                         14.875.426 Ft  

ab) felhalmozási célú                                                                                    0 Ft


7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 7./Önk. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait nem szerepeltettünk, jelenleg nincsen és jelenlegi ismereteink szerint nem indul olyan projekt, melyben önkormányzatunk pályázni tudna.

9. § Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege (8./Önk. melléklet) 5.000.000 Ft.

III, fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

 - az intézmény vezetője,

 - a polgármester,

 - a képviselőtestület bármely tagja.

11.§ A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.

12.§ Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzforgalmát a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.

13.§ Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.  

14.§ Az 14a. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.

15. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 5./Önk. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12./Önk. mellékletben határozza meg.


IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Ják, 2020. február 28.

        dr. Tóth Ernő                                                                 Némethné Kardos Eszter

        polgármester                                                                                     jegyző   


A rendelet 2020. március 12-én kihirdetésre került.Ják, 2020. március 12.                                                                                                       Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                        jegyző
Mellékletek