Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) KT. rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 05 - 2015. 05. 05

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) KT. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


  1. A Rendelet 2. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott is lakó, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában megfogalmazott személyekre, figyelembe véve az Szt. 7.§ (1) bekezdésében foglaltakat.”


  1.  A Rendelet 4. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (3) Az étkeztetést a jogosult körülményeihez igazítottan – kérelmére –

            a.) kiszállítással,

            b.) helyben fogyasztással,

            c.) elvitellel kell biztosítani.”


(3) A Rendelet 11. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „ 11. § (5) Az intézményi térítési díj kiszámítása külön jogszabályban meghatározottak szerint       történik, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”


(4) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 9.§-a.


  1. §.


  1. E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2015. április 30.


András Gábor                         Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                              jegyző

Záradék:

E rendelet 2015. május 4. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2015. május 4.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző