Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(II.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2012. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 01


Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásól szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2012. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


  1. a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2012. (IX. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a, pontja és ugyanezen cikk (2) bekezdése, az anyakönyvi eljárásól szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Atv. 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

  1. A R. 1. §. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§. 2. Hivatali munkaidő: a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend

  1. A R. 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Házasságkötésre hivatali munkaidőn kívül akkor kerülhet sor, ha a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg a felek, az anyakönyvvezetőhöz e rendelet 1. számú melléklete szerinti, írásban benyújtott kérelmükben nyilatkoznak, hogy e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjat megfizetik, továbbá a szolgáltatási díjat előre, legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanap 12 óráig Szakmár Község Önkormányzata házipénztárába befizetik, melyet a befizetőszelvénnyel az anyakönyvvezető előtt igazolnak.”


  1. A R. 3. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„3.§. (4) A házasság hivatali helyiségen kívül megkötésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak betartása mellett akkor kerülhet sor, ha a 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díjat a 2. §. (1) bekezdése szerinti időpontban megfizették, és annak megtörténtét az anyakönyvvezető felé igazolták.”


  1. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §.


  1. E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2015. február 12.

                        András Gábor                                                 Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                                jegyzőZáradék:

E rendelet 2015. február 26. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2015. február 26.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                        jegyző


Mellékletek