Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020(X.14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2021. 03. 31

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése és a 45. §-ában foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

Értelmező rendelkezések


Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:


Szociális célú tüzelőanyag :kemény lombos tűzifa, lágy lombos tűzifa, barnakőszén, brikett


2. §

Szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályai


(1) Természetbeni szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult - a rendelkezésre álló keret mértékéig – az a településen élő, bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek nem haladja meg

a.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.(2) Rendkívül indokolt esetben (pl. fogyatékosság, súlyos betegség, egyedülálló esetében 70. életév betöltése,) az 1.) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. Az indok valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


(3) A képviselő-testület szociális célú tüzelőanyag juttatásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki

  1. aktív korúak ellátásában,
  2. időskorúak járadékában
  3. települési támogatásban (különös tekintettel arra, aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül, vagy
  4. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


  1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke maximum 5 q lehet kérelmenként.


  1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


  1. A tüzelőanyag kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával a 2. sz. melléklet szerinti átvételi elismervényen köteles igazolni. Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. sz. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelmeket 2020. december 10-ig lehet benyújtani.


3. §

Záró rendelkezések


  1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. március 31-én hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2020. október 14.
András Gábor                                                 Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                               jegyzőZáradék:

E rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2020. október 14.                                                                                               Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző
Mellékletek