Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015(V.28.) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról

Hatályos: 2015. 05. 28

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a letelepedési támogatásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. letelepedési támogatás


1.

1.§. (1) Szakmár Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) vissza nem térítendő támogatásban részesíti azokat a kérelmezőket, akik Szakmár község közigazgatási területén lakóházat vásárolnak, vagy új lakóházat építenek.


(2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68 EGK Tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt.


2. A támogatás feltételei


2.§.Több vevő, vagy építtető esetén egy lakóházra nézve csak egy fő nyújthat be támogatás iránti kérelmet.


3.§ (1) Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek,


a./ aki a kérelem benyújtását megelőző 1 évet meghaladóan lakástulajdonnal rendelkezett, kivéve, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának együttesen, legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés, illetve ajándékozás útján került a tulajdonukba.


b./ aki kérelem benyújtásakor, üdülőtulajdonnal rendelkezik


c/ akinek családjában az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. b.) pontja szerinti vagyon külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát nem haladja meg.


d./ ha az általa vásárolt/épített lakóház a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. 3. §-ban meghatározott méltányolható lakásigény feltételeinek nem felel meg,


e./ ha az általa vásárolt/épített lakóház a lakások és helyiségek bérletére, valamint az az elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-ban alapján a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg.


f./ aki korábban már támogatásban részesült


g./ aki a kérelmet az adásvételi szerződés megkötését illetve a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 1 év után nyújtja be.


h./ aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik bejelentett állandó lakóhellyel Szakmár község közigazgatási területén.


(2) A támogatásban részesülő köteles nyilatkozatban vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 10 évig a vásárolt ill. épített ingatlant nem idegeníti el. Amennyiben ezen idő belül az ingatlant elidegeníti, köteles a felvett támogatást egy összegben visszafizetni, kivéve ha az elidegenített ingatlan vételárán nagyobb alapterületű ill. komfortfokozatú lakást vásárol vagy épít Szakmáron.


3. Támogatás mértéke


4.§. (1) A lakásvásárlási támogatás mértéke maximum 100.000,-Ft, de nem haladhatja meg a vételár 15 %-át.

(2) A lakásépítési támogatás jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező, új lakóház esetén adható, melynek mértéke 200.000,-Ft. 


4. Támogatás elbírálása


5.§. (1) A kérelmet minden év május 31-ig kell írásban benyújtani a polgármesterhez.


(2) A támogatás elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.


(3) A támogatás igénylésével egy időben a kérelmező nyilatkozik a 3. §-ban meghatározott kizáró okokról és elidegenítési tilalomról, a 3.§ (1) c.) pontjában meghatározott vagyont illetően a kérelem részét képező vagyonnyilatkozatot kell kitölteni.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

  • új lakóház építése esetén a jogerős használatbavételi engedélyt,
  • vásárlás esetén az adás-vételi szerződést.


(4) A közös önkormányzati hivatal a kérelemben foglaltak valódiságát ellenőrizheti, melynek során környezettanulmányt készíthet, ingatlanvagyon ellenőrzésére a TAKARNET rendszeren lekérdezést indíthat.

(5) A kérelmek és nyilvántartás összevetése után a képviselő-testület dönt a támogatásról.

(6) A kérelem elbírálásáról az igénylőt írásban határozattal kell értesíteni. A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, a támogatási összeg átvételekor a támogatásban részesülőkkel a polgármester megállapodást köt.

(7) A támogatásban részesülőkről a jegyző által megbízott szociális ügyintéző a Ket. 86. §-a szerinti nyilvántartást vezet, melynek tartalma:

a./ a támogatott személy neve és lakcíme,

b./ a megítélt támogatás összege,

c./ a döntésről szóló határozat száma5. A támogatás fedezete

6. §. A támogatás fedezete a Képviselő-testület által minden évben jóváhagyott éves költségvetésben e célra biztosított pénzösszeg.

6. Záró rendelkezés

7. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 12/2004. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. A rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Szakmár, 2015. május 21.


András Gábor                                                                                   Csefkóné Busa Andrea

   polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:

E rendelet 2015. május 28. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2015. május 28.


                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                            jegyző