Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete

a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 12 - 2019. 12. 31

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A Képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.


2. §


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2019. évre egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Ják, 2019. március 7.        /:Szemes István:/                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                   jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 11. napján kihirdetésre került.

                                                                                             


Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző