Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19.) önkormányzati rendelete

a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2018. 03. 20 - 2018. 05. 28

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. évben 41 000,- Ft-ban állapítja meg.


2. §


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2018. évre egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


3. §


(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Ják, 2018. március 8.        /:Szemes István:/                                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

           polgármester                                                                                   jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. március 19. napján kihirdetésre került.

                                                                                             


Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző