Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(II.7.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 08

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének:


Költségvetési bevételi főösszegét                             493.871.729 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                              493.871.729 Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                     

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     314.392.337 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                     35.704.345 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                           8.740.900 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                     8.834.806 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                    132.111.768 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             117.103.557 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                   11.896.961 Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   45.112.985 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                        23.403.732 Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                         8.250.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                  7.729.132 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                       1.600.000 Ft,

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                      54.221.328 Ft,

h) finanszírozási bevétel                                                                                                39.162.215 Ft”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                     400.500.617 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   56.780.664 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               8.466.593 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        45.388.848 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       2.892.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              147.733.067 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       139.239.445 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                                          93.371.112 Ft

      ba) felújítások                                                                                    22.345.173 Ft

      bb) beruházások                                                                                71.025.939 Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                           

                baa) Top Energetika                                                                          2.603.500 Ft

                bab) EFOP-Humán                                                                               1.102.035 Ft

                bac) Konyha-lakodalmas ház felújítás                                                  1.463.194 Ft

                bad) JETA-Óbánya                                                                                9.498.498 Ft

                bae)Közfoglalkoztatási program – Helyi                                              5.172.936 Ft

                baf) Óbánya-támogatás nélküli munkálatok:                                           662.040 Ft

                bag) Harkány nyílászárók cseréje                                                 1.778.000 Ft

                bah) Gépfelújítások                                                                                         64.970 Ft

               

                                 

          bb) beruházások

                bba) TOP Iparterület                                                                                   4.889.076 Ft

                bbb) TOP- Csapadékvíz                                                                      27.249.399 Ft

                bbc) Várépítő-eszközbeszerzés                                                                250.000 Ft

                bbd) Informatikai adattároló eszköz                                                         101.900 Ft

                bbe) Közfoglalkoztatás – Közút                                                               198.120 Ft

                bbf) Szoftver                                                                                               13.800 Ft

                bbg) Erőgép beszerzés:                                                                          9.480.550 Ft

                bbh) Úrnafal:                                                                                               50.000 Ft

                bbi) Óbánya és Harkány eszköz beszerzés                                             1.536.003 Ft

                bbj) Ventillátorok:                                                                                       41.151 Ft

                bbk) Fogorvosi eszközök:                                                                      3.379.500 Ft

                bbl) Kamerarendszer:                                                                             3.763.772 Ft

                bbm) Busz beszerzés:                                                                             8.890.000 Ft

                bbn) EFOP-Humán informatikai eszközök, székek:                              1.102.004 Ft

                bbo) VP-Konyhai eszközök                                                                          10.000.000 Ft

                bbp) kisértékű tárgyi eszközök (szék, melegítő, kivetítő, egyéb)        80.664 Ft


(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                        54.221.328 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          35.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                            141.305.396 Ft


2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és       az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2019. január 31.                            András Gábor                                                         Rab Petra

                              polgármester                                                  megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2019. február 7. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2019. február 7. 


                                                                                                         Rab Petra

                                                                                                     megbízott jegyző


Mellékletek