Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2015. 05. 27 - 2017. 03. 06

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A rendelet hatálya Ják község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítési eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

b) hivatali helyiség: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal épületének nagyterme (9798, Ják, Kossuth u. 14.), amely anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas,

c) alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás,

d) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás, homokceremónia, szülőköszöntés

e) többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.


2.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ (3) bekezdésében vagy 32.§ (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétének ellenőrzésére az anyakönyvvezető az engedély megadása előtt jogosult.

 (4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


3.§ (1) Az 1.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti hivatali helyiség hivatali munkaidőben és anyakönyvi esemény lebonyolításához történő használata térítésmentes.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjében meghatározott hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjakat az 1. melléklet tartalmazza. A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl tartott családi esemény díját az üzemeltető részére kell megfizetni.

(3) A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 8. napig kell megfizetni. Amennyiben a házasságkötésnek elmaradását az esemény tervezett időpontját megelőző 5. napig bejelentik, a befizetett díj visszajár.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre közeli halállal fenyegető állapot, vagy valamely házasulandó szándékozó (látás, hallás, mozgásszervi) fogyatékossága, illetve 70. életévét betöltött személy kora miatt kerül sor.4.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint megillető, a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 20.000 forint, helyettesét a szabadidő egésze helyett választható díjazás bruttó 10.000 forint eseményenként.5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének helyi szabályairól valamint ezen családi eseményhez kötődő többletszolgáltatás ellentételezéséért és az anyakönyvvezetői közreműködésért fizetendő díj mértékéről szóló  13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.Ják, 2015. május 13.


Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. május 26- án kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző


                                                              

1. sz. melléklet a 8/2015.(V.26.) önkormányzati rendelethez


Hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjak
1 Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl 15.000 forint *


2 Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben 20.000 forint *


3 Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül 25.000 forint *


* A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák