Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27 - 2014. 02. 26

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.


2.§


/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

     - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

     - Százszorszép  Óvoda

     - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet  (KÜÉSZ)


/2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza.


3.§.


A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 334.765.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

 • Felhalmozási célú bevételt                                                                            54.316.-eFt

 • Működési célú bevételt                                                                                280.449.-eFt

 • Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből

  származó bevételeit                                                                                     167.854.-eFt

 • Működési célú kiadást                                                                                  280.449.-eFt

        Ebből:

  -     Személyi                                                                                                107.889.-eFt

  -     Járuléka                                                                                                   27.539.-eFt

 • Dologi kiadás                                                                                                179.131.-eFt

  • ellátottak                                                                                                          15.196.-eFt


  • egyéb                                                                                                                 5.010.-eFt

     A költségvetési létszámkeretet                                                                     44,125 főben


     állapítja meg.
   4.§.


   A jáki önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 334.765.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.   5.§.


   A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület 280.449.- eFt-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza.   6.§.


   A 2014. évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez.   7.§.


   A fejlesztési kiadás főösszege 2014-ben 54.316.- eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Ezen összegből az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezetéül szolgál 24.230.-  eFt.

   A Képviselő-testület fejlesztési tartalékot 4000.-eFt-ot képez.

   Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során.

                                                                 

   8.§.


   A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2014. évre 49.093.- eFt-ban határozza meg.


   9.§.


   A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


   Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.   10. §


   Ják Község Önkormányzata – a költségvetés hiányának finanszírozására -  Képviselő-testületének döntése alapján 2014. évben az önkormányzat a megfelelő működés érdekében 10.000.- eFt fejlesztési hitel felvételére kényszerül.

   A hitelkérelmet  az önkormányzat a számlavezető  SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be. A Képviselő-testület a hitelkérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg.

   Hitelműveleti hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízza meg.                                                                         

   11.§.


   /1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja.


   /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:

    - az intézmény vezetője,

    - a polgármester,

    - a képviselőtestület bármely tagja.
   12.§.


   A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be.
   13.§.


   Az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.
   14.§.


   Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.  
   15. §


   Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.

                                                                                16.§.


   /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy  rendelkezéseit 2014. január l. napjától kell alkalmazni.


   /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
   Ják, 2014. február 20.           /:Szemes István:/                                                                            /:Németh Melinda:/

              polgármester                                                                                         jegyző   

           

   A rendelet 2014. február 26-án kihirdetésre került.


  • Ják, 2014. február 26.                                                                   

  •                                                                                                                /:Németh Melinda:/

  •                                                                                                                         jegyző