Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 04. 15

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1.§

 1. A rendelet célja a köztisztaság, településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint Szakmár természetes és épített környezetének megóvása a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése révén. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

2.§


 1. Az Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására, és leürítésére közszolgáltatást szervez.  Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás Szakmár közigazgatási területére terjed ki.


 1. A rendelet személyi hatálya a közigazgatási területen fekvő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.


 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen a lakossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok, közterületek tisztántartásából származó kommunális, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre.


 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, a települési szilárd hulladékokra, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől eltérő egyéb biológiailag lebomló és az inert hulladékokra.

3.§


 1. Szakmár közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft., képviselő Tímár Zoltán (6320 Solt, Fűzfa u. 25., adószáma: 11379856-2-03 ), Hulladékkezelési engedély száma: 73321-1-2/2010 Alsó-Duna völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KÜJ: 101069618 KTJ: 101324781) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató).


 1. Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását 2019. április 01.-ig adja ki a Szolgáltatónak.Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§


(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:


 1. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és leürítésének megszervezése.
 2. A közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése.
 3. Gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szolgáló leürítő hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről illetve rekultivációjáról.
 4. A közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása.
 6. A közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.


(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató begyűjtő és szállítóeszközével végzett, az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, rendszeres elszállítására és leürítésére terjed ki.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az erre rendszeresített szennyvízgyűjtőben gyűjteni, továbbá a Szolgáltatónak történő átadásáról gondoskodni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig az erre szolgáló zárt rendszerű szennyvíztárolóban gyűjtse, illetve tárolja,
 2. az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a szennyvizet a begyűjtésre  e rendeletben feljogosított szolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
 3. a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérdekét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
 4. közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a gyűjtőhely, közműpótló létesítmény megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét biztosítani,
 5. az ingatlanán keletkező szennyvíz mennyiségét alacsony szinten tartsa.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet tároló építmény térfogatát és darabszámát, a várhatóan keletkező szennyvíz mennyiségét.


 1. Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, és szennyvíz sem keletkezik.


(4) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az üdülőingatlanokon és időlegesen használt ingatlanokon, amelyeken legalább 60 napig senki nem tartózkodik, és emiatt szennyvíz sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.


 1. Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.


A helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6.§


 1. Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.


 1. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A szennyvíz begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező szennyvízmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni. A szennyvízszállítás rendjét az önkormányzat – a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.


(4) A szennyvízkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7.§


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket, a Szolgáltatót és a Megrendelőt, valamint az őket megillető jogokat és kötelezettségeket.


(2) A szerződésben meg kell jelölni:

 1. a közszolgáltatás igénybevételének időtartamát, megszűnésének eseteit
 2. a teljesítés helyét,
 3. az ürítés igénybevételének módját,
 4. a Megrendelő és a Szolgáltató kötelezettségeit,
 5. szolgáltatási díj megállapításának és fizetésének szabályait, valamint azt, hogy
 6. a közszolgáltató megfelel a Vgtv. és végrehajtási rendeleteiben előírt feltételeknek.


A szennyvíz gyűjtésére és elszállítására, valamint a szolgáltató akadálytalan munkavégzésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8.§


 1. A Szolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 24 órán belül a szolgáltatást elvégezni.


 1. A Szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szállítandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján feltételezhető hogy a kijelölt leürítő helyen nem helyezhető el.


 1. A lakosság a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére az ingatlanon zárt rendszerű szennyvíztárolót  tart fenn. Megrendelő a szennyvíz ürítése céljából a tároló teljes telítettségét megelőzően köteles a Szolgáltatót az ürítési igényről értesíteni. A Szolgáltató a tároló tartalmát engedélyezett gépi eszközeivel  köteles teljesen kiüríteni.


 1. A Szolgáltató a ténylegesen kiszippantott szennyvíz mennyiségét figyelembe véve jogosult a közszolgáltatási díjat a megrendelővel kifizettetni.


 1. A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben és az érvényes engedélyben meghatározott útvonalon köteles a kiszippantott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a hatóságilag kijelölt Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsai Szennyvíztisztító telepe leürítő helyre elszállítani.


 1. A Szolgáltató az illetékes hatóság engedélye szerint, azt betartva köteles a szippantott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállítani és leüríteni.


A közszolgáltatási díj

9.§


 1. A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.


 1. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Szolgáltató a megrendelés teljesítése után számlát állít ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján köteles megfizetni. A fizetés módja : lakossági igénybevétel esetén készpénzben, gazdasági vállalkozás részére teljesített megbízás esetén a teljesítést követően házi pénztárból történő kifizetéssel, vagy 5 napon belüli banki átutalással.


 1. Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos kérelmére – ettől eltérően is megállapodhatnak a díjfizetés módjában és rendszerességében.


 2. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Szolgáltató éves üzleti tervét, és díjkalkulációját megvizsgálva, egy éves díjfizetési időszakra vonatkozóan állapítja meg. Az önkormányzat a közszolgáltatás díját a jelen rendelet 1. sz. mellékletében  határozza meg.


(6) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. A díjat a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően kell kialakítani.  Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.


A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, a közszolgáltatás teljesítésének megtagadása

10.§


 1. A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.


 1. A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a szennyvíz elszállítását, ha:
  1. az nem zárt rendszerű szennyvíztárolóban van elhelyezve,
  2. a szennyvíz az ürítés illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a szállító járműben vagy berendezésben kárt okozhat,
  3. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a szennyvíz mérgező, robbanó,  vagy veszélyes hulladékot, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel együtt nem kezelhető.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Szolgáltató az ingatlantulajdonost szóban azonnal, ha nincsen jelen, akkor írásban haladéktalanul értesíti a szennyvíz elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadás okát maga köteles megszüntetni, vagy a megszüntetéséről gondoskodni. Amennyiben e kötelességének a tulajdonos nem tesz eleget a szállítás újabb időpontjáig, úgy a Szolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos költségére a szennyvíz elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszüntetni vagy mással megszüntettetni. Az ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Szolgáltató a számlával külön tételként megjelölve érvényesíti.


Az adatszolgáltatás szabályai

11.§


(1) A közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 2. § (3) bekezdésében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Szolgáltatónak a kötelező közszolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg.


(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait /név, születési hely és idő, lakcím/ jogosult nyilvántartani és kezelni.


(3) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem adhatja át.


(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásából 5 napon belül törölnie kell a Szolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyes adatokat a Szolgáltató.


(5) A Szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult /felelős/ személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, mely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét.


(6) A Szolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a település jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.


(7) A Szolgáltató a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot szolgáltat.


12.§


A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 24/2004. (X.29.) számú rendelet.Szakmár, 2014. március 27.
                               Tóth Jenő                                                                                            Csefkóné Busa Andrea

                               polgármester                                                                                                      jegyző

E rendelet kihirdetve: Szakmár,.2014. április 14.


                                                                                                                           Csefkóné Busa Andrea

                                               jegyzőMellékletek