Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XII.24..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (VII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 25 - 2020. 12. 26

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2015. (VII. 28.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  dr. Tóth Ernő

  polgármester

                                                                       dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                                                  jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 24. napján kihirdetésre került.


                                                                       dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                                               jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző