Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(II.22.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 23 - 2021. 12. 30

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésére, ill. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Szakmár Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

  1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya


1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.


(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3.1. és 3.2. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (3.4.sz. melléklet)


 (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének


Költségvetési bevételi főösszegét                             363.440.030 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                             363.440.030 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.


3. §

  1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

           

                                       

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről:                                 280.804.586 Ft

  amelyből


     aa) önkormányzatok működési támogatása központi költségvetésből:    112.625.087 Ft


     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból:                                               8.496.400 Ft

     ac) elkülönített állami pénzalaptól:                                                                9.694.418 Ft

     ad) helyi önkormányzattól:                                                                            9.080.173 Ft

ae) egyéb működési támogatásból:                                                              15.975.930 Ft

af) felhalmozási célú támogatások:                                                           124.932.578 Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel:                                                                                       42.680.000 Ft

c) intézményi működési bevétel:                                                                       12.105.444 Ft

d) intézményi felhalmozási bevételek:                                                                    600.000 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                                 250.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz:                                                                      100.000 Ft

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő/  igénybevétele:                                                                  26.900.000 Ft


 Bevételek összesen:                                                                                             363.440.030 Ft


  1. Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:a) működési költségvetés                                                                                 

      aa) személyi juttatások:                                                                               31.741.083 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          6.143.494 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                   39.202.501 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 4.772.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            28.371.387 Ft

      af) finanszírozási célú kiadások:                                                              102.781.102 Ft


b) felhalmozási költségvetés

      ba) beruházások:                                                                                         72.197.220 Ft

      bb) felújítások:                                                                                           78.231.243 Ft


Kiadások összesen:                                                                                        363.440.030 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett


  1. beruházási kiadások

aa) ingatlan beszerzése:                                                                          43.757.220 Ft

ab) tárgyi eszköz beszerzése:                                                                  28.440.000 Ft   

b) felújítások kiadásai felújításonként                                               

ba)                                                                                                          78.231.243 Ft


 (4) A képviselő-testület 2017. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.


(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.


(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1;2/2;2/3 és 3. 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 5. számú melléklete tartalmazza.4.§

  1. A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.


  1. Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                         46.179.516  Ft

b) külső finanszírozással                                                                                        0  Ft


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                     26.900.000 Ft

            aa) működési célú                                                                                              0 Ft

            ab) felhalmozási célú                                                                         26.900.000 Ft


      b)  betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                      0 Ft

           ba) működési célú                                                                                              0 Ft

           bb) felhalmozási célú                                                                                         0 Ft


     c) tartalék igénybe vétele                                                                         19.279.516 Ft.


A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.


(3)  A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.


(3)  A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.


7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –       12 fő,

        b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:    -           12  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő.


(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 9. számú melléklet tartalmazza.


8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


9. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §

A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten,  4; 4/1 (4.1.1, 4.1.2); 4/2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4);  számú melléklet tartalmazza.


11. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a  7.  számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.


13. §

Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok


14. §

A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.


Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása


15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


16. § 


(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000.- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000.- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


17. § 

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


18. §  

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.Költségvetés pénzmaradványa


19. §  

 A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje


20. §  

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


21. §  

Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS


22. § 


(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 100.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.


(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2021. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2018. február 15.


                            András Gábor                                                        Rab Petra

                              polgármester                                                  megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2018. február 22. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. február 22.


                                                                                                       Rab Petra

                                                                                                  megbízott jegyző


Mellékletek