Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 19

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja

1.§


E rendelet célja a község építészeti és természeti értékeinek, nevezetességeinek védelme, valamint a község rendezett arculatának megőrzése érdekében a község területén a településképi, közlekedési, vagyonbiztonsági, környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, közzétételi rendjének, továbbá az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályozása.2. A rendelet területi hatálya és alkalmazása

2.§


(1)       A rendelet a településkép védelméről szóló törvény és végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései figyelembevételével alkalmazandó.


(2)       E rendelet területi hatálya kiterjed Ják  közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen és a magántulajdonban vagy állami tulajdonban álló, rendeltetésének megfelelően bárki által használható földrészleten történő reklámelhelyezésre – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –, az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni.


(3)       E rendelet előírásai közterületről látható magánterületen és a magántulajdonban vagy állami tulajdonban álló, rendeltetésének megfelelően bárki által használható földrészleten történő reklámelhelyezésre e rendelet 5-11. §-ában foglaltak nem alkalmazandók.3. Értelmező rendelkezések

3.§


E rendelet alkalmazásában:

  1. Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat, mely nem minősül reklámnak.


  1. Címtábla: e rendelet szempontjából reklámnak nem minősülő, az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla.


  1. Egyedi tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásiról, megközelítéséről, ill. a település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt;


  1. Információs és más célú berendezés: egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, oszlop tartószerkezetű („lábonálló”) információs tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő ponyva, transzparens, vagy molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő információs célt és közérdeket szolgálnak.


  1. Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű információs és más célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget biztosít lakossági apróhirdetéseknek.


  1. Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak.


  1. Vállalkozást népszerűsítő felirat: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak.


  1. Transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.II. Fejezet


1. A reklámelhelyezésre vonatkozó általános szabályok

4. §


(1)       A reklámelhelyezésnél az alábbi szempontok veendők figyelembe:

a) a reklámeszköznek a meglévő épített és természetes környezetbe, valamint a településképbe illeszkedése, jellemzően fa vagy fém anyaghasználattal,

b) az építményen elhelyezett reklámeszköznek az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodása,

c) egységes épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, tűzfalon elhelyezett reklámeszköznek más reklámeszközzel és az építménnyel való összhangja.


(2)       Amennyiben a reklámelhelyezés építésügyi hatósági engedély vagy településképi bejelentés igazolása alapján történhet, úgy a reklámeszköz környezetbe illeszkedését az elhelyező az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemhez vagy a településképi bejelentéshez mellékelt építési-műszaki tervdokumentációhoz csatolt látványtervvel mutatja be.


(3)       Új reklámeszköz építése, meglévő reklámeszköz felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása a jogszabályok keretei között – az e rendelet, valamint a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően – az építésügyi hatósági eljárásra vagy a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályok alapján végezhető.


(4)       Közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanok esetén reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.


(5)       Utasváró esetében – az erre a célra kialakított helyen – legfeljebb egy reklámfelület alakítható ki. Utasvárón reklám nem helyezhető el.


(6)       Az építményen elhelyezett, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés legfeljebb 0,6 m2 felületű lehet.


(7)       Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett.2. A reklámeszköz közterületen történő elhelyezésének szabályai

5. §


Közterületen reklámeszközt elhelyezni

a) településképi bejelentési eljárás lefolytatásával,

b) közterület-használati megállapodás (a továbbiakban: használati megállapodás) birtokában,

c) közhasználatú zöldterület érintettsége esetén a zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet figyelembevételével a kezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.3.  A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

6. §


(1)       Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég- és címtáblákat napvédő ponyvákat, reklámzászlót és üzlet feliratokat egyedi tájékoztató táblákat úgy kell kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek, cég- és címtáblák, valamint egyedi tájékoztató táblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg.


(2)       Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 7%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.


(3)       Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz a magánterületen nem helyezhető el.


(4)       Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Kivételt képez ez alól a helyi és országos népszavazási és választási kampányidőszak.


(5)       Önkormányzati információs tábla és egyedi mobil tájékoztató tábla, oszlop tartószerkezetű tábla, továbbá egyedi tájékoztató tábla és transzparens közterületen a közlekedést nem zavaró módon helyezhető el úgy, hogy az közlekedésbiztonságot nem zavarhatja, maximum 2 m2 felületig.


(6)       Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0 m, vastagsága 15 cm lehet.4. Reklámhordozókra vonatkozó követelményektől való eltérés szabályai

7. §


(1)       A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes területen nem csak utcabútor igénybevételével lehetséges.


(2)       Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón) is lehetséges.


(3)       Építési reklámfelirat az építés időtartamára alkalmazható legfeljebb 1 m2 felületig. Ennek során az építési naplóbejegyzéssel kell igazolni az építés-felújítás megkezdését.5. A használati megállapodás

8. §


(1)       A használati megállapodás megkötését az kezdeményezi, aki a közterületet reklámelhelyezés céljából használni kívánja.


(2)       A használati megállapodás megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor, kivéve, ha a reklámelhelyezés településképi bejelentési eljárás lefolytatása nélkül történhet.


(3)       A reklámcélú közterület-használatot igénylő beszerzi a formanyomtatványhoz a szükséges hatósági, kezelői és főépítészi hozzájárulást.


(4)       A reklámcélú közterület-használatot igénylő a használati megállapodás megkötését a bérbeadó által kiadott formanyomtatványon a reklámcélú közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kezdeményezi.


(5)       A használati megállapodás megkötésére irányuló kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező adatait,

b) a kérelmező által megjelölt kapcsolattartó adatait,

c) a reklámcélú közterület-használat célját és időtartamát,

d) a reklámcélú közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását és méreteket tartalmazó részletes helyszínrajzát, melyen szerepel a járdák, a növényzet, a szegélyek, az elhelyezésre kerülő bútor, berendezés, a napellenző és árnyékoló szerkezet kialakítási módja, térelhatároló szerkezetek mérete, típusa és színe,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési engedély, nyilvántartásba vétel igazolása) másolatát,

f) építési engedélyhez kötött reklámcélú közterület-használat esetén jogerős és végrehajtható építési engedélyt, településképi bejelentési eljáráshoz között reklámcélú közterület-használat esetén a tevékenység tudomásul vételéről szóló polgármesteri igazolást.


(6)       A polgármester az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően további, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentum benyújtására, adatközlésre hívhatja fel a kérelmezőt.


(7)       Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, használati megállapodás azzal köthető, aki az előírt feltételeknek megfelel és a kérelmét előbb nyújtotta be.


(8)       A használati megállapodás határozott időre, legfeljebb 10 évi időtartamra köthető.


(9)       A kérelmező a használati megállapodás eredeti példányát annak mellékletét képező helyszínrajzzal és valamennyi hatósági, kezelő engedéllyel és hozzájárulással együtt a reklámcélú közterület használat helyén magánál tartja és azt az ellenőrzésre jogosult személynek az ellenőrzés során bemutatja.6. Használati megállapodáshoz nem kötött reklámelhelyezés

9. §


A közterület használati megállapodás nélkül igénybe vehető

a) cég- és címtábla, cégfelirat, cégér elhelyezésére, ha az a közterületbe 60 cm-en túl nem nyúlik be és a gyalogos, kerékpáros és gépjárműves forgalmat, beláthatóságot nem zavarja,

b) az Önkormányzat által szervezett nemzetközi, országos vagy a község imázsát különösen meghatározó módon történő megjelenítés esetén, vagy eseményre vonatkozó reklámelhelyezésre felületi korlátozás nélkül,

c) hirdetmény elhelyezésére az Önkormányzat által biztosított ingyenes hirdetőeszközön,

d) rendezvény, vásár időtartama alatt a pavilonon, vásári sátoron történő reklám elhelyezés esetben.

e) adventi időszakban – amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10-ig tart, az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő díszítése településképi bejelenté nélkül történhet,7. A használati megállapodás nélküli vagy attól eltérő használat jogkövetkezményei

10. §


(1)       Közterület

a) használati megállapodás nélküli,

b) a használati megállapodástól eltérő,

c) a használati megállapodásban meghatározott időtartam lejárta utáni, valamint

d) bármely jogszabályba, különösen e rendelet tilalmába ütköző használata esetén a jogosulatlan használó a használatot azonnal megszünteti és a közterületet eredeti állapotában saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítja a bérbeadó által megadott határidőn belül


(2)       Településképi kötelezési eljárást folytat le a polgármester a településképet rontó cégér, hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha annak anyaga, mérete, megjelenése nem felel meg a településképi követelményeknek, különösen, ha:

a) műszaki állapota nem megfelelő, megfakult, nem esztétikus, nem olvasható, korrodált,

b) a megjelenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy tevékenység megszűnt,

c) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző településképi látványban idegen elemként jelenik meg,

d) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját,

e) bejelentés nélkül helyezték el,

f) harsány színesivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a településképben.

g) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld a tulajdonosnak.


(3)       Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl az Önkormányzat a közterületen elhelyezett dolgot a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolítja vagy eltávolíttathatja.


(4)       Az eltávolított dolog őrizetére, kezelésére és értékesítésére a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.


(5)       A jogosulatlan használó csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgot.


(6)       Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, a bérbeadó írásban értesíti a bontás tényéről és a (4) bekezdésben foglaltakról. Ha közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, a bérbeadó a felszólítást az Önkormányzat hirdetőtábláján közzéteszi.


(7)       Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a dolgot a bérbeadó értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt vagy eleve lehetetlen, a bérbeadó a megsemmisítést rendeli el.8. A reklámelhelyezés megszüntetésével kapcsolatos szabályok

11. §


(1)       A reklámeszköz elhelyezője a reklámeszközt kártalanítási igény nélkül átalakítja vagy eltávolítja az Önkormányzat által megadott határidőn belül, ha

a) az elhelyezésére szolgáló közterület településfejlesztési vagy más célú felhasználásra kerül,

b) egyéb fontos közérdek (pl. közerkölcs, közbiztonság, közegészség) azt indokolja.


(2)       A megszűnt üzlet reklámeszközét az távolítja el, akinek az érdekében az elhelyezés történt, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa.III. Fejezet


Településképi bejelentési eljárás

12. §


A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le – nyilvántartott műemléki, helyi védelem alatt álló értékek vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a településkép fokozottabb védelme érdekében a település közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám összetételére, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséhez.13. §


(1)       A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul, a bejelentési kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza.


(2)       A bejelentéshez papír alapú vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.


(3)       A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) meglévő állapotról fényképfelvételt

b) műszaki leírást

c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,

d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

e) elrendezési rajzot,

f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyibe indokolt – színtervet, környezetbe illesztett látványtervet.


(4)       A dokumentáció tartalmát a polgármester ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.


(5)       Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy a nélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a követelményeknek, vagy nem illeszkedik a településképbe.


(6)       A polgármester a döntését a kérelem benyújtását követő 15 napon belül hatósági határozatban hozza meg.


(7)       A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében a használati megállapodás időtartama maximum 10 év időtartamra szól. A bejelentéstől számított 2 hónapon belül kell megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.


(8)       Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület-használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.IV. Fejezet


Záró rendelkezések

14. §


(1)       E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)       E rendelet rendelkezései a hatálybalépése után indult ügyekben – a (2) bekezdés figyelembevételével – alkalmazandók.


(3)       E rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen és jogszerűtlenül elhelyezett azon reklámeszközt, amely e rendelet szabályaiba ütközik, az azzal rendelkezni jogosult a felszólításban megállapított határidőig, de legkésőbb az alábbi határidőig eltávolítja vagy a reklámozási tevékenységet megszünteti, vagy ha azzal a jogellenes állapot megszüntethető, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a reklámeszközt átalakítja, továbbá a fennmaradása érdekében a helyi településképi rendelet bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint bejelenti:

a) jogszerűen és jogszerűtlenül elhelyezett reklámeszközt 2018. december 31-ig.Ják, 2017. december 5.
         Szemes István                                                  Némethné Kardos Eszter

                    polgármester                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. december 18. napján kihirdetésre került.

                                                                                             


Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző