Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2012. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27 - 2021. 02. 28

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A  hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2012. (IX. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésének „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg lép.

(2) A R. 2. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésére figyelemmel határozza meg.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.
Szakmár, 2021. február 26.

                        András Gábor                                                   Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                                  jegyző
Záradék:

E rendelet 2021. február 26. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2021. február 26.


                                                                                               Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                            jegyzőMellékletek