Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014(XII.1..) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló

Hatályos: 2014. 12. 02 - 2015. 03. 30
Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése és a 45. §. (3) bekezdésében foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

Szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályai


 1. Természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra jogosult - a rendelkezésre álló keret mértékéig – az a településen élő, bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek nem haladja meg
  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


 1. Rendkívül indokolt esetben (pl. fogyatékosság, súlyos betegség, 70. életév betöltése,) az 1.) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. Az indok valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


 1. A képviselő-testület szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára,
  3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
  4. lakásfenntartási támogatásra jogosult, továbbá a
  5. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(4) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke maximum 2 m3 lehet kérelmenként.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,     függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. A tűzifa kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával    átvételi elismervényen köteles igazolni. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában     részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.


 1. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a kérelmeket 2014. január 20-ig lehet benyújtani az önkormányzati segély kérelemre rendszeresített formanyomtatványon.


2. §


 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. március 31-én hatályát veszti.


 1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Szakmár, 2014. november 26.


András Gábor                                        Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                               jegyző


Záradék:

E rendelet 2014. december 1. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2014. december 1.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző

Mellékletek