Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012(VII.30..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról

Hatályos: 2012. 07. 31


Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.törvény 3. §. (1) 6. pontjában, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5.§ (2) b és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az önkormányzati vagyon


1.§. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona nincsen.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek közül korlátozottan forgalomképes vagyon a rendelet 1. mellékletében meghatározott vagyon.


  1. Az önkormányzati nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása


2.§. A rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott vagyonelemeket 24.000.000.-Ft értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni versenyeztetés útján lehet.


  1. Ingyenes vagyonátruházás


3.§. (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény 13.§. (3)-(7) bekezdése alapján lehet.

  1. E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.


3/A §[1]. (1)Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot az alábbi vagyonelemekre alapíthat:

a)      Üzleti vagyon körében mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanon, beépítetlen területen, lakás céljára szolgáló ingatlanon, lakóépületen,

b)      Sportlétesítményen,

c)      Víziközművön

d)      Közfeladat ellátásához szükséges ingón és ingatlanon.


(2) Vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:

a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,

b) önkormányzati társulásnak,

c) a helyi önkormányzat, ill. az a)-b) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:

a) óvodai ellátás

b) alapfokú nevelés, oktatás

c) szociális ellátás

egyéb, az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat.

(4) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adására kizárólag a képviselő-testület jogosult, ha a kedvezményezett a vagyon használatával a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatok teljesítését vállalja, és a vagyonrész e feladat ellátásához szükséges.

(5) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adása esetén a kedvezményezett visel minden, a használattal kapcsolatban felmerülő költséget – ideértve az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettségeket.


  1. Az önkormányzati nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása


4.§. (1) A Vagyonkezelői szerződés megkötésére a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és megbízásával, a polgármester jogosult.

  (2) A szerződés előkészítése, nyilvántartása és archiválása a hivatal feladata.


5.§(1) A vagyonkezelői jog ellenértékét az adott vagyonelemre szóló vagyonkezelői szerződés tartalmazza, mértékét a szerződés megkötése előtt a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A vagyonkezelői jog gyakorlásának részletes szabályai:

A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályinak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,

c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot,

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében  meghatározott kötelezettségének eleget tenni

e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni.

f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.


(3) A vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai:

a) a polgármester, alpolgármester, képviselők kezdeményezésére eseti jelleggel, a vagyonkezelés vizsgálatára megalakuló bizottság végzi ( a továbbiakban ellenőrző bizottság),

b) az ellenőrző bizottság létrehozására a helyi önkormányzatokról szóló törvény, és az  önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni,

c) az ellenőrző bizottság a vagyonkezelés ellenőrzésénél támaszkodik a választott testületek ezekkel hatályos határozataira, és a mindenkor hatályos jogszabályokra.

(4) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.  1. Önkormányzati vagyonhasznosítás, és tulajdonjog átruházás esetén a versenyeztetés szabályai


6.§ (1) A versenyeztetést nyilvános pályázati kiírás alapján kell lefolytatni, amely lehet

a) nyílt licites

b) zárt borítékos


(2) A pályázati kiírás feltételeit a Képviselő-testület állapítja meg, amelyeknek a következő tartalmi elemeknek kell megfelelni:

a) nyílt licites eljárás esetén

aa) a legalacsonyabb nettó ár, bérleti díj megjelölés

ab) a kifizetési feltételek meghatározása

ac) az ingatlan megtekintésének időpontja

ad) a licit és eredményhirdetés helye és ideje

b) zárt borítékos pályázat esetén az a) pontban szereplő adatokon túl

ba) a borítékbontás időpontja és helye,

bb) az áron kívüli mérlegelési szempontok sorrendje és azok súlya

(3) A pályázati kiírásról, a licittárgyalás lefolytatásáról és a zárt borítékban benyújtott pályázatok rendszerezéséről a Képviselő-testület mindenkori ügyrendi bizottsága gondoskodik.

(4) A pályázat meghirdetéséről a polgármester gondoskodik legalább egy megyei napilapban, a Hivatal hirdetőtábláján és Szakmár község Önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételével.

(5) Zárt borítékos pályázat esetén az nyújthat be ajánlatot, aki az ajánlati biztosítékot befizette, a pályázati kiírás feltételeit elfogadja és – amennyiben van ilyen – a részletes pályázati dokumentumot megvásárolta.

(6) A licit eredményének megállapítása

a)   nyílt licit esetén a legmagasabb összegű vételi ajánlatot, vagy a legmagasabb bérleti

      vagy egyéb díj ajánlatot tevő a nyertes.

b)  zárt borítékos pályázat esetén az összességében legelőnyösebb vételi ajánlatot vagy a

     legmagasabb bérleti vagy egyéb díj ajánlatot tevő a nyertes.

(7) Az eredmény kihirdetésére a pályázati kiírás szerinti időpontban kerül sor.

(8) A döntésre jogosult döntését követően az ajánlattevővel az ajánlat elfogadásától számított 15 napon belül a polgármester köt szerződést. A szerződéskötési határidőnek a pályázatot elnyerő részéről történő elmulasztása estén a szerződést a következő legjobbnak ítélt ajánlattevővel lehet megkötni, amennyiben ez az ajánlat is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

  1. A hasznosításból származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál.


  1. Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv


7. § (1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan.

(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.


8.§ (1) Az önkormányzat

a) 3 évre szóló középtávú és

b) 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít

(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza a középtávú időszakban az önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó törzsvagyoni és üzleti vagyonelemeket, hasznosításuk tervezett rendjét, az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.

(3) A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia és a hosszú távú időszakra a vagyonelemekkel tervezett hasznosítást.

(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.

(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.

(6) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.7. Záró rendelkezések


9.§  (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a körjegyző gondoskodik.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/1997.(IV.01.) önkormányzati rendelete.Szakmár, 2012. június 21.Tóth Jenő                                                        Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                               körjegyző


Záradék:

E rendelet 2012. július 30. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2012. július 30.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          körjegyző


[1]

    Módosította a 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. október 1. napjától.