Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(V.22..) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 23

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtás tényszámai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


 1. Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


 268.163 e Ft teljesített bevétellel és

 250.308 e Ft teljesített kiadással


      jóváhagyja az 1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


 • a Szakmári Közös Hivatal vonatkozásában:


48.511 e Ft teljesített bevétellel

48.511 e Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.2.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


 • Szakmár Község Óvodája vonatkozásában:


19.437 e Ft teljesített bevétellel

19.437 e Ft teljesített kiadással


jóváhagyja a 4.1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.


Az önkormányzat bevételei (e Ft):

                                                                 Önkormányzat           Közös Hivatal          Óvoda


B1-B2 Költségvetési támogatások:                 184.783                      3.148                             8

B3 Közhatalmi bevételek:                                 27.967                             -                             -

B4-B6 Működési bevételek:                             18.612                             6                             -

B5-B7 Felhalmozási bevételek:                                  -                              -                             -  

B8 Finanszírozási bevételek:                             36.801                    45.357                    19.429 

Bevételek összesen:                                   268.163                    48.511                    19.437


Az önkormányzat kiadásai (eFt):

                                                                 Önkormányzat             Közös Hivatal       Óvoda

Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások:                                  70.797                      32.869                     13.543       

K2 Munkáltatót terhelő járulékok:                  13.610                        8.816                         3.511

K3 Dologi kiadások:                                      39.648                        6.826                         2.205          

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                     11.114                                -                                -           

K5 Egyéb működési célú kiadások                   3.158                               -                                -    

Működési kiadások összesen:                    138.327                       48.511                    19.259


Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházási kiadások:                                   2.906                               -                            178

K7 Felújítások:                                              27.024                               -                                -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:                  -                                    -                                -          

Felhalmozási kiadások összesen:               29.930                               -                            178


Egyéb finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen               82.051                                                    -              -

Kiadások összesen:                                         250.308                      48.511                        19.437


jóváhagyja a tárgyévi bevételeit és kiadásait a 2-3-4-5 sz. mellékletek szerint.


 1. Az önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 3.4.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


 1. Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Az önkormányzat Szakmár Község Önkormányzata és önkormányzati intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2-3. sz. melléklet szerint elfogadja.


2. §.


 1. Az önkormányzat 2014. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege:

 17.855 eFt  


  Betétként / befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz:                                              15.000  eFt


Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési pénzmaradványát a 7.sz melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámának alakulását a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.


 1. A 2014. évi tartalék összege:                                                                                          18.384 eFt


3. §.


 1. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Szakmár, 2015. május 21.


András Gábor                                                 Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                               jegyző

Záradék:

E rendelet 2015. május 22. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2015. május 22.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző