Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2017. 10. 02 - 2019. 10. 26Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatárólJák község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


                                                                                     1.§


A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


                                                                              2.§


(1)  Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

       (2)  Az Önkormányzat székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

       (3)  Az Önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth  L. u. 14.

             (a továbbiakban: Hivatal).


II. Fejezet

A Képviselő-testület feladat és hatásköre


3.§


A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

a) önkormányzati segély megállapítása

b) ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése

c) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

d) a méltányossági közgyógyellátással való jogosultsággal

e) étkeztetés

f) az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése

g) a közterület használat engedélyezése

h) a közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés jóváhagyása

i) a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása

j) dönt közterület-használati hozzájárulás megadásáról

k) a közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok

    megtétele

l) közbeszerzésekkel kapcsolatosan, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy, gyakorolja az

   ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit

m) észrevételt tesz a Magyar Államkincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzésről,

     felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakra

n) adatszolgáltatást teljesít elemi költségvetésről, éves költségvetési beszámolóról az

    államháztartás információs rendszere keretében

o) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 6.-MFt értékhatárig.III. Fejezet

A Képviselő-testület működése, nyilvánossága és összehívása

A Képviselő-testület ülése


4.§


(1) A Képviselő-testület a munkáját rendes és rendkívüli ülés keretében végzi.

(2) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.


A testületi ülés összehívása


5.§


(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a

     korelnök képviselő hívja össze.

(2) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi tagoknak olyan időpontban kell

     megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(3) A rendkívüli testületi ülés összehívására különösen indokolt esetben van lehetőség.

(4) Különösen indokolt eset az olyan előre nem látott, láthatott és nem tervezett, valamint nem

     tervezhető ügy, melynek kérdésében a döntés a legközelebbi rendes ülésig nem várhat.   

     Különösen ilyenek az Önkormányzatot pénzügyi, vagyoni területeken érintő ügyek, pályázatok

     benyújtása és esetenként ilyenek lehetnek a halasztást nem tűrő személyi kérdések, valamint a

     lakosság széles körét érintő bármilyen okból kifolyólag rövid, záros határidővel eldöntendő

     ügyek.

(5) A testület előzetes jóváhagyása nélkül a polgármester az éves költségvetési rendeletnek

      megfelelően 6.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, melyről köteles a   

      testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is összehívható. Erre bármilyen

     értesítési mód igénybe vehető, azaz el lehet tekinteni az írásbeliségtől, ha biztosítva van a

     nyilvánosság.

A meghívó


6.§

(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

(a) állandó meghívottként:

(ab) a jegyzőt,

(ac) akit a polgármester megjelöl.

(b) eseti meghívottként:

(ba) a napirendi pont előterjesztőjét,

(bb) az önkormányzati intézmények vezetőit,

(bc) civil szervezetek képviselőit, ha a falu lakosságát érinti az adott kérdés

(bd) minden olyan személyt, akinek jelenlétére az ülésen szükség van.


(2) A Képviselő-testület ülésén a Képviselő-testület tagjai szavazati joggal vesznek részt, amely

     magában foglalja a tanácskozás jogát is.


(3) Az állandó meghívottakat – a (2) bekezdés kivételével - kizárólag tanácskozási jog illeti meg.


(4) Az eseti meghívottakat kizárólag ahhoz a napirendi ponthoz kapcsolódóan illeti meg tanácskozási  

     jog, amelyre meghívták.

(5) A meghívó tartalmazza:

(a) a Képviselő-testületi ülés időpontját és helyét;

(b) a napirendi pontok felsorolását; előadóját

(c) a kiadásának időpontját és a polgármester aláírását.

(6) A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot.

(7) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről, és napirendjéről – a meghívó kiküldésével

     egy időben - a lakosságot is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a helyi hirdetőtáblákon történő

     kifüggesztéssel történik.


                                      A Képviselő-testületi ülés előterjesztései


                                                                     7.§


(1) A testületi ülésre az előterjesztés írásban és szóban kerülhet benyújtásra, az írásbeli

     előterjesztéseket a meghívóval együtt az ülés előtt 3 nappal meg kell küldeni a Képviselő-testület

     tagjai részére.

(2) Halaszthatatlan esetben az írásbeli előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt kell kiosztani.

(3) Írásban kerül benyújtásra a rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.


                                                       A tájékoztatók és beszámolók


                                                                         8.§


(1) Tájékoztatásra és beszámolóra bármilyen, az Önkormányzatot érintő, illetve az Önkormányzatot   

     érdeklő kérdésekben kerülhet sor a Képviselő-testület ülésén, amennyiben azt jogszabály   

     kötelezően előírja, illetve ha azt a Képviselő-testület kéri.

(2) A tájékoztatás, beszámoló szóban vagy írásban történik.


                                                                            Az előterjesztők


                                                                                      9.§


Testületi ülésen előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a települési képviselő, a bizottság képviseletében a bizottság elnöke jogosult.


Képviselő-testület ülése


10.§


A Képviselő-testületi ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk, vagy érintettségük esetén a képviselő-testület ülését a korelnök képviselő vezeti.


Zárt ülés módja


11.§


(1) A zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat egy blokkban kell megtárgyalni. A  Képviselő-testület egy ülésen     

     egyszer tart zárt ülést.

(2) A zárt ülésre a testületi ülése végén kerül sor.

(3) A zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület szavaz.

(4) A zárt ülés lefolytatásának szabályai egyebekben megegyeznek a nyílt ülés szabályaival.


IV. Fejezet


A Képviselő-testületi ülés rendje

A jelenlét megállapítása


                                                                                    12.§


(1) A Képviselő-testület tagjai - a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt – jelenléti ívet írnak

     alá.

(2) Az ülés elnöke a képviselő-testületi ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján megállapítja és

     kihirdeti a jelenlévő képviselők számát.

(3) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni.

     Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével történik.


                                                         A napirendi pontok elfogadása


                                                                            13.§


A határozatképes Képviselő-testület - a polgármester indítványára - megállapítja a testületi ülés

napirendi pontjait, s annak sorrendjét.


                                                          A testületi ülés lefolytatása


                                                                           14.§


(1) Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően az ülés elnöke a napirendek sorrendjében minden

     előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

(a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

(b) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel,

     amelyre az előadó rövid választ ad.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(3) Egy-egy hozzászólás időtartama maximum 15 perc lehet.

(4) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további vagy ismételt hozzászólaló nem

     jelentkezik vagy a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - a vita folytatását az ülés  

    elnökének javaslatára mellőzi.


Az ülés rendjének fenntartása


15.§


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ennek során:

(a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő

     kifejezéseket használ;

(b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít;

(c) a tanácskozás rendjének megzavarása esetén rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő

     rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

(2) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat

     visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


                                                                  A képviselő kizárása


                                                                               16.§


(1) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának

     jogkövetkezménye, hogy a tudomásra jutást követően a soron következő ülésen ismertetni kell.

(2) A Képviselő-testület azt a döntését, melyben a személyesen érintett képviselő szavazott

    a) visszavonja és újratárgyalja.


                                                                  A szavazás módja


                                                                             17.§


 (1) Az ülés elnöke az előterjesztés és a vitában elhangzottak alapján a megfogalmazott határozati

      javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

(2) A szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(4) A szavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen

      válaszolni.

(5) A szavazatok összeszámlálása után az ülés elnöke megállapítja az igen és a nem szavazatokat,  

     végül a szavazástól tartózkodók számát.

(6) A határozathozatal után a napirend további tárgyalására nincs lehetőség.

(7) Elutasított határozati javaslat esetén az ügyet ismételten csak újabb tartalmú előterjesztés alapján

     lehet napirendre tűzni - leghamarabb a Képviselő-testület következő ülésén.                                                                      Titkos szavazás


                                                                               18.§


(1)    A titkos szavazás elrendelését a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak több mint fele is

kezdeményezheti. Titkos szavazás akár nyilvános, akár zárt képviselő-testületi ülésen is kezdeményezhető.

(2)   Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag szavazócédulát kap,

melyen fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. A kérdés mellett három válaszlehetőség legyen: „igen”, "nem", "tartózkodom", mindhárom válasz mellet O-jel a válasz jelölésére. Valamennyi jelenlévő képviselő megkapja a szavazócédulát, melyen a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a O-be rajzolt X jellel. A szavazócédulákat össze kell hajtogatni és borítékba kell helyezni.

(3)   A titkos szavazást követően a jegyző a Képviselő-testület egy, az ügyben nem érintett tagjával együttesen 

       megszámolja a szavazatokat, az eredményt ismerteti, melyet 2 példányos jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(4)   A titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készített

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A szavazócédulákat 4 nap után meg kell semmisíteni.


                                                      A képviselő-testületi határozat


                                                                           19.§


(1)   A Képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: ……./...... (év) (…..hó…..nap) Képviselő-testületi határozat.

(2)   A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.


                                                                      V. fejezet


                                            Az önkormányzati rendeletek, jegyzőkönyv

                                              A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai


                                                                          20.§


 (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

      (a) polgármester

      (b) alpolgármester

      (c) képviselő

      (d) jegyző

(2) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő.

(3) A rendelet-tervezet elkészítése során, a rendeletalkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű

     előkészítésre. A képviselő-testületi ülésen felmerülő rendelet-módosításra vonatkozó javaslat

     esetén legkorábban csak a soron következő Képviselő-testületi ülésen van lehetőség a rendelet

     módosítására.

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

(5) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. A

     kihirdetett rendeletet 15 napig kifüggesztve kell tartani rávezetve a kifüggesztés és a levétel

     időpontját. A jegyző intézkedik a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről és az

    önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetéséről.

(6) A rendeleteket a Hivatal tartja nyilván.

(7) A rendeletek eredeti példányának a beköttetéséről a jegyző gondoskodik.


                                                                A jegyzőkönyv


                                                                            21.§


(1)  A jegyzőkönyv eredeti példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(2)  A jegyzőkönyvek tárolása a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében  történik.

A jegyzőkönyvekbe való betekintésre is itt van lehetőség.


                                                             VI. Fejezet


                                            A Képviselő-testület bizottságai


                                                                   22.§


(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

(2) A bizottság tagjainak száma: 3 fő (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti.

(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

    a) a polgármester;

    b) az alpolgármester.

(4) Feladat és hatáskörében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

    - Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat és szervei éves költségvetését, azok éves beszámolóit,

   valamint a Hivatal gazdálkodását.

   - Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat, azokat a jogszabályban  

   foglaltaknak megfelelő technikai előírások szerint kell kezelni. Ezen belül a képviselők és a  

   polgármester vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –

  nyilvános, még hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát titkosan kezeli. A Bizottság a

  vagyonnyilatkozat átvételéről köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a

  vagyonnyilatkozatot átadó képviselő nevét, az átadás időpontját és a képviselő hozzátartozóinak

  nevét. A Bizottság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni

  a Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.

  - Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

  - Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

(5) A Képviselő-testület az általa meghatározott egyes önkormányzati feladatoknak az erről

     rendelkező döntésében megállapított ideig történő intézésére ideiglenes (ad hoc) bizottságot

     alakíthat.


                                                       Az összeférhetetlenség


                                                                      23.§


(1)   Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármesternek címezve a

Hivatalban írásban kell benyújtani, megjelölve annak okát.

(2)   A polgármester a kezdeményezést 30 munkanapon belül köteles a Bizottság elnöke –

akadályoztatása esetén az egyik bizottsági tag - részére átadni.

(3)   A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül köteles az összeférhetetlenség megállapítására

irányuló kezdeményezést kivizsgálni, s annak megállapításáról a kezdeményezést követő képviselő-testületi ülésen - de legkésőbb a kezdeményezést követő 30 napon belül - döntés céljából a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4)   A Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felet, valamint a kezdeményezést benyújtót.

(5)   A Bizottság elnöke köteles az összeférhetetlenségre vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni a

       Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.


                                                                 VII. Fejezet


                                      A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

                                                A polgármester, alpolgármester


                                                                      24.§


(1) A polgármester a megbízatását tiszteletdíjasként látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) A polgármester a jogszabályban és e rendeletben már tárgyalt hatáskörén túlmenően:(a) nyilatkozik a sajtónak, a  

     hírközlő szerveknek;


                                                                    A jegyző


                                                                         25.§


(1)   A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén a

jegyző feladatait a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jáki székhelyén dolgozó adóügyi vezető tanácsos látja el.

(2)   A jegyző a Képviselő-testület jogszabálysértő döntése, működése esetén e tényt a képviselő-

testületi ülésen jelzi.


                                                       A közös önkormányzati hivatal


                                                                          26. §


(1)   Ják és Nárai Községek Önkormányzatai a Mötv. 84.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására – 2013. április 1. napjától kezdődően közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.

(2)   A hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


                                                                     VIII. Fejezet


                                                                    A társulások

                                              A társulásokra vonatkozó átfogó szabályok


                                                                           27.§


 (1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében az

      alábbi társulásokban vesz részt:

 1. Kommunális Üzemeltető - és Építő Szervezet Társulása, melynek feladata településüzemeltetési feladatok körébe tartozó kommunális szennyvíz gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszap kezelése, mezőgazdasági hasznosítása, szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, közterületek fenntartása, építése, környezetvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonú építmények fenntartása, üzemeltetése, építése, egyéb kommunális és infrastrukturális létesítmények fenntartása, építése, községgazdálkodási szolgáltatás, egyéb vendéglátási tevékenység, szálláshely-szolgáltatás; ingatlan-bérbeadás, üzemeltetés; egyéb máshová nem sorolható építés, közösségi, társadalmi tevékenységek ellátása, hatékonyabb megvalósítása.
 2. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, melynek feladata családsegítés, házi segítségnyújtás,

   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása.

 1. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek feladata szilárdhulladék

  kezelési rendszer létrehozása és működtetése.
                                                                              IX. Fejezet


                                                       Helyi népszavazás, népi kezdeményezés,

                                                          közmeghallgatás, lakossági fórumok


                                                                      28.§


 A Képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés

eljárási rendjét.

                                                                       29.§


(1)   A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(2)   A közmeghallgatás helyéről, idejéről az Önkormányzat hirdetőtábláján történő meghívó kifüggesztése útján a rendezvény előtt legalább 3 nappal tájékoztatni kell.

       (3)   A közmeghallgatásra a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályok az irányadóak.


                                                                        30.§


(1)   A polgármester a lakosság, a különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő

közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében – a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján – más fórumot is összehívhat.

(2)   Az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.


                                                                   X. Fejezet


                                                     Az önkormányzat vagyona


                                                                         31.§


 (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket

       külön önkormányzati rendelet határozza meg.


                                                                   XI. Fejezet


                                                            Záró rendelkezések

                                                                      32.§


 (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete.

Ják, 2014. június 10.
/: Szemes István:/                                                                               /: Kovácsné Rába Anita:/

    polgármester                                                                                            mb.  jegyző


Záradék:

A rendelet 2014. június 11-én kihirdetésre került.

Ják, 2014. június 11.

                                                                                                             /: Kovácsné Rába Anita:/

                                                                                                                        mb. jegyző

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


                                                                        1.§

A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


                                                                        2.§


 1. Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban:   

Önkormányzat).

(2)  Az Önkormányzat székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

(3)  Az Önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth  

      L. u. 14. (a továbbiakban: Hivatal).


II. Fejezet

A Képviselő-testület feladat és hatásköre


3.§


A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

a) önkormányzati segély megállapítása

b) ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése

c) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

d) a méltányossági közgyógyellátással való jogosultsággal

e) étkeztetés

f) az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése

g) a közterület használat engedélyezése

h) a közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés jóváhagyása

i) a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása

j) dönt közterület-használati hozzájárulás megadásáról
k) a közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok                                                        

    megtétele

l) közbeszerzésekkel kapcsolatosan, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy, gyakorolja az

    ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit

m)észrevételt tesz a Magyar Államkincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzésről,

    felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakra

n) adatszolgáltatást teljesít elemi költségvetésről, éves költségvetési beszámolóról az

    államháztartás információs rendszere keretében

o) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 6.-MFt értékhatárig.III. Fejezet

A Képviselő-testület működése, nyilvánossága és összehívása

A Képviselő-testület ülése


4.§


(1) A Képviselő-testület a munkáját rendes és rendkívüli ülés keretében végzi.

(2) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.


A testületi ülés összehívása


5.§


(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a

    korelnök képviselő hívja össze.

(2) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi tagoknak olyan időpontban kell

     megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(3) A rendkívüli testületi ülés összehívására különösen indokolt esetben van lehetőség.

(4) Különösen indokolt eset az olyan előre nem látott, láthatott és nem tervezett, valamint nem

     tervezhető ügy, melynek kérdésében a döntés a legközelebbi rendes ülésig nem várhat.   

     Különösen ilyenek az Önkormányzatot pénzügyi, vagyoni területeken érintő ügyek, pályázatok

     benyújtása és esetenként ilyenek lehetnek a halasztást nem tűrő személyi kérdések, valamint a

     lakosság széles körét érintő bármilyen okból kifolyólag rövid, záros határidővel eldöntendő

     ügyek.

(5) A testület előzetes jóváhagyása nélkül a polgármester az éves költségvetési rendeletnek

      megfelelően 6.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, melyről köteles a   

      testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is összehívható. Erre bármilyen

     értesítési mód igénybe vehető, azaz el lehet tekinteni az írásbeliségtől, ha biztosítva van a

     nyilvánosság.

A meghívó


6.§

(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

(a) állandó meghívottként:

 (ab) a jegyzőt,

(ac) akit a polgármester megjelöl.

(b) eseti meghívottként:

(ba) a napirendi pont előterjesztőjét,

(bb) az önkormányzati intézmények vezetőit,

(bc) civil szervezetek képviselőit, ha a falu lakosságát érinti az adott kérdés

(bd) minden olyan személyt, akinek jelenlétére az ülésen szükség van.


(2) A Képviselő-testület ülésén a Képviselő-testület tagjai szavazati joggal vesznek részt, amely

     magában foglalja a tanácskozás jogát is.


(3) Az állandó meghívottakat – a (2) bekezdés kivételével - kizárólag tanácskozási jog illeti meg.


(4) Az eseti meghívottakat kizárólag ahhoz a napirendi ponthoz kapcsolódóan illeti meg tanácskozási  

     jog, amelyre meghívták.

(5) A meghívó tartalmazza:

(a) a Képviselő-testületi ülés időpontját és helyét;

(b) a napirendi pontok felsorolását; előadóját

(c) a kiadásának időpontját és a polgármester aláírását.

(6) A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot.

(7) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről, és napirendjéről – a meghívó kiküldésével

     egy időben - a lakosságot is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a helyi hirdetőtáblákon történő

     kifüggesztéssel történik.


                                      A Képviselő-testületi ülés előterjesztései


                                                                     7.§


(1) A testületi ülésre az előterjesztés írásban és szóban kerülhet benyújtásra, az írásbeli

     előterjesztéseket a meghívóval együtt az ülés előtt 3 nappal meg kell küldeni a Képviselő-testület

     tagjai részére.

(2) Halaszthatatlan esetben az írásbeli előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt kell kiosztani.

(3) Írásban kerül benyújtásra a rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.


                                                       A tájékoztatók és beszámolók


                                                                         8.§


(1) Tájékoztatásra és beszámolóra bármilyen, az Önkormányzatot érintő, illetve az Önkormányzatot   

     érdeklő kérdésekben kerülhet sor a Képviselő-testület ülésén, amennyiben azt jogszabály   

     kötelezően előírja, illetve ha azt a Képviselő-testület kéri.

 1. A tájékoztatás, beszámoló szóban vagy írásban történik.


                                                                   Az előterjesztők


                                                                              9.§

Testületi ülésen előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a települési képviselő, a bizottság képviseletében a bizottság elnöke   jogosult.


                                                         Képviselő-testület ülése


10.§ A Képviselő-testületi ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott

       alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk, vagy érintettségük esetén a képviselő-testület ülését a korelnök képviselő vezeti.


Zárt ülés módja


11.§ (1) A zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat egy blokkban kell megtárgyalni. A  

             Képviselő-testület egy ülésen egyszer tart zárt ülést.

(2) A zárt ülésre a testületi ülése végén kerül sor.

(3) A zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület szavaz.

(4) A zárt ülés lefolytatásának szabályai egyebekben megegyeznek a nyílt ülés szabályaival.


IV. Fejezet


A Képviselő-testületi ülés rendje

A jelenlét megállapítása


                                                                        12.§


(1) A Képviselő-testület tagjai - a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt – jelenléti ívet írnak

     alá.

(2) Az ülés elnöke a képviselő-testületi ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján megállapítja és

     kihirdeti a jelenlévő képviselők számát.

(3) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni.

     Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével történik.


                                                A napirendi pontok elfogadása


                                                                          13.§

A határozatképes Képviselő-testület - a polgármester indítványára - megállapítja a testületi ülés

napirendi pontjait, s annak sorrendjét.


                                                          A testületi ülés lefolytatása


                                                                           14.§


(1) Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően az ülés elnöke a napirendek sorrendjében minden

     előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

(a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

(b) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel,

     amelyre az előadó rövid választ ad.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(3) Egy-egy hozzászólás időtartama maximum 15 perc lehet.

(4) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további vagy ismételt hozzászólaló nem

     jelentkezik vagy a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - a vita folytatását az ülés  

    elnökének javaslatára mellőzi.


Az ülés rendjének fenntartása


15.§


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ennek során:

(a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő

     kifejezéseket használ;

(b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít;

(c) a tanácskozás rendjének megzavarása esetén rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő

     rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

(2) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat

     visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


                                                              A képviselő kizárása


                                                                             16.§


(1) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának

     jogkövetkezménye, hogy a tudomásra jutást követően a soron következő ülésen ismertetni kell.

(2) A Képviselő-testület azt a döntését, melyben a személyesen érintett képviselő szavazott

a) visszavonja és újratárgyalja.


                                                                  A szavazás módja


                                                                             17.§


 (1) Az ülés elnöke az előterjesztés és a vitában elhangzottak alapján a megfogalmazott határozati

      javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

(2) A szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(4) A szavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen

      válaszolni.

(5) A szavazatok összeszámlálása után az ülés elnöke megállapítja az igen és a nem szavazatokat,  

     végül a szavazástól tartózkodók számát.

(6) A határozathozatal után a napirend további tárgyalására nincs lehetőség.

(7) Elutasított határozati javaslat esetén az ügyet ismételten csak újabb tartalmú előterjesztés alapján

     lehet napirendre tűzni - leghamarabb a Képviselő-testület következő ülésén.                                                                    Titkos szavazás


                                                                               18.§


 1. A titkos szavazás elrendelését a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak több mint fele is

kezdeményezheti. Titkos szavazás akár nyilvános, akár zárt képviselő-testületi ülésen is kezdeményezhető.

 1. Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag szavazócédulát kap,

melyen fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. A kérdés mellett három válaszlehetőség legyen: „igen”, "nem", "tartózkodom", mindhárom válasz mellet O-jel a válasz jelölésére. Valamennyi jelenlévő képviselő megkapja a szavazócédulát, melyen a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a O-be rajzolt X jellel. A szavazócédulákat össze kell hajtogatni és borítékba kell helyezni.

 1. A titkos szavazást követően a jegyző a Képviselő-testület egy, az ügyben nem érintett tagjával együttesen megszámolja a szavazatokat, az eredményt ismerteti, melyet 2 példányos jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 2. A titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készített

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A szavazócédulákat 4 nap után meg kell semmisíteni.


                                                      A képviselő-testületi határozat


                                                                           19.§


 1. A Képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: ……./...... (év) (…..hó…..nap) Képviselő-testületi határozat.

 1. A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.


                                                                      V. fejezet


                                            Az önkormányzati rendeletek, jegyzőkönyv

                                              A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai


                                                                          20.§


 (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

(a) polgármester

(b) alpolgármester

(c) képviselő

(d) jegyző

(2) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő.

(3) A rendelet-tervezet elkészítése során, a rendeletalkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű

     előkészítésre. A képviselő-testületi ülésen felmerülő rendelet-módosításra vonatkozó javaslat

     esetén legkorábban csak a soron következő Képviselő-testületi ülésen van lehetőség a rendelet

     módosítására.

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

(5) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. A

     kihirdetett rendeletet 15 napig kifüggesztve kell tartani rávezetve a kifüggesztés és a levétel

     időpontját. A jegyző intézkedik a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről és az

    önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetéséről.

(6) A rendeleteket a Hivatal tartja nyilván.

(7) A rendeletek eredeti példányának a beköttetéséről a jegyző gondoskodik.


                                                                A jegyzőkönyv


                                                                            21.§


 1. A jegyzőkönyv eredeti példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. A jegyzőkönyvek tárolása a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében  történik.

A jegyzőkönyvekbe való betekintésre is itt van lehetőség.


                                                             VI. Fejezet


                                            A Képviselő-testület bizottságai


                                                                   22.§


 (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

(2) A bizottság tagjainak száma: 3 fő (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti.

(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

a) a polgármester;

b) az alpolgármester.

 (4) Feladat és hatáskörében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

    - Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat és szervei éves költségvetését, azok éves beszámolóit,

   valamint a Hivatal gazdálkodását.

   - Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat, azokat a jogszabályban  

   foglaltaknak megfelelő technikai előírások szerint kell kezelni. Ezen belül a képviselők és a  

   polgármester vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –

  nyilvános, még hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát titkosan kezeli. A Bizottság a

  vagyonnyilatkozat átvételéről köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a

  vagyonnyilatkozatot átadó képviselő nevét, az átadás időpontját és a képviselő hozzátartozóinak

  nevét. A Bizottság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni

  a Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.

  - Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

  - Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

 - A bizottság feladatkörébe tartozik a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés

(5) A Képviselő-testület az általa meghatározott egyes önkormányzati feladatoknak az erről

     rendelkező döntésében megállapított ideig történő intézésére ideiglenes (ad hoc) bizottságot

     alakíthat.


                                                       Az összeférhetetlenség


                                                                      23.§


 1. Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármesternek címezve a

Hivatalban írásban kell benyújtani, megjelölve annak okát.

 1. A polgármester a kezdeményezést 30 munkanapon belül köteles a Bizottság elnöke –

akadályoztatása esetén az egyik bizottsági tag - részére átadni.

 1. A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül köteles az összeférhetetlenség megállapítására

irányuló kezdeményezést kivizsgálni, s annak megállapításáról a kezdeményezést követő képviselő-testületi ülésen - de legkésőbb a kezdeményezést követő 30 napon belül - döntés céljából a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felet, valamint a kezdeményezést benyújtót.

(5) A Bizottság elnöke köteles az összeférhetetlenségre vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni a

     Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.


                                                                 VII. Fejezet


                                      A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

                                                A polgármester, alpolgármester


                                                                      24.§


 (1) A polgármester a megbízatását tiszteletdíjasként látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) A polgármester a jogszabályban és e rendeletben már tárgyalt hatáskörén túlmenően:(a) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek;


                                                                    A jegyző


                                                                         25.§


 1. A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén a

jegyző feladatait a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jáki székhelyén dolgozó adóügyi vezető tanácsos látja el.

 1. A jegyző a Képviselő-testület jogszabálysértő döntése, működése esetén e tényt a képviselő-

testületi ülésen jelzi.


                                                  A közös önkormányzati hivatal


                                                                          26. §


 1. Ják és Nárai Községek Önkormányzatai a Mötv. 84.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására – 2013. április 1. napjától kezdődően közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.

 1. A hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


                                                                     VIII. Fejezet


                                                                    A társulások

                                              A társulásokra vonatkozó átfogó szabályok


                                                                           27.§


 (1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb

             megoldása érdekében az alábbi társulásokban vesz részt:

 1. Kommunális Üzemeltető - és Építő Szervezet Társulása, melynek feladata településüzemeltetési feladatok körébe tartozó kommunális szennyvíz gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszap kezelése, mezőgazdasági hasznosítása, szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, közterületek fenntartása, építése, környezetvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonú építmények fenntartása, üzemeltetése, építése, egyéb kommunális és infrastrukturális létesítmények fenntartása, építése, községgazdálkodási szolgáltatás, egyéb vendéglátási tevékenység, szálláshely-szolgáltatás; ingatlan-bérbeadás, üzemeltetés; egyéb máshová nem sorolható építés, közösségi, társadalmi tevékenységek ellátása, hatékonyabb megvalósítása.
 2. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, melynek feladata családsegítés, házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása.

 1. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek feladata szilárdhulladék

kezelési rendszer létrehozása és működtetése.

                                                                  IX. Fejezet


                                        Helyi népszavazás, népi kezdeményezés,

                                          közmeghallgatás, lakossági fórumok


                                                                      28.§


 A Képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés

eljárási rendjét.

                                                                       29.§


 1. A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.(2) A közmeghallgatás

helyéről, idejéről az Önkormányzat hirdetőtábláján történő meghívó kifüggesztése útján a rendezvény előtt legalább 3 nappal tájékoztatni kell.

 1. A közmeghallgatásra a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályok az irányadóak.


                                                                        30.§


 1. A polgármester a lakosság, a különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő

közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében – a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján – más fórumot is összehívhat.

 1. Az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.


                                                                   X. Fejezet


                                                     Az önkormányzat vagyona


                                                                         31.§


 (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket

       külön önkormányzati rendelet határozza meg.


                                                                   XI. Fejezet


                                                            Záró rendelkezések

                                                                      32.§


 (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete.

Ják, 2014. június 10.
/: Szemes István:/                                                                               /: Kovácsné Rába Anita:/

    polgármester                                                                                            mb.  jegyző


Záradék:

A rendelet 2014. június 11-én kihirdetésre került.

Ják, 2014. június 11.

                                                                                                             /: Kovácsné Rába Anita:/

                                                                                                                        mb. jegyző

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


                                                                        1.§

A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


                                                                        2.§


(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított  szervezet: Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Ják község közigazgatási területe.

(5) Az Önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. (a továbbiakban: Hivatal)

Kirendeltsége: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltsége (9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.).

(6) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(7) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön  rendeletben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, a középen Ják község címere, a köríven pedig

„Ják Község Önkormányzata” felirat található.)


II. Fejezet

A Képviselő-testület feladat és hatásköre


3.§


(1) Az önkormányzat  ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.

(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységeket kormányzati funkciókat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek megfelelően:

a) külön egyedi döntéseket követően közvetlenül részt vehet vállalkozásban,

b) a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (pl. helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel, stb.) vállalkozás-élénkítő, piacgazdaság barát környezetet teremt.

(4) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását:

a) civil szervezetek támogatása,

(5) A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

 1. kamatmentes kölcsön megállapítása
 2. dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb szociális ellátási ügyekben
 3. elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését
 4. étkeztetés
 5. az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése
 6. dönt a közterület használat iránt benyújtott kérelmekben
 7. dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében
 8. dönt a közterület-használatáról és a település védelméről szóló rendeletben  meghatározott ügyekben
 9. a közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele
 10.  tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben
 11. közbeszerzésekkel kapcsolatosan, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy, gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit
 12. észrevételt tesz a Magyar Államkincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzésről,

felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakra

 1.  adatszolgáltatást teljesít elemi költségvetésről, éves költségvetési beszámolóról az

            államháztartás információs rendszere keretében

 • önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 6.-MFt értékhatárig.III. Fejezet

A Képviselő-testület működése, nyilvánossága és összehívása

A Képviselő-testület ülése


4.§


(1) A Képviselő-testület a munkáját rendes és rendkívüli ülés keretében végzi.

(2) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.


A testületi ülés összehívása


5.§


(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a

    korelnök képviselő hívja össze.

(2) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi tagoknak olyan időpontban kell

     megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(3) A rendkívüli testületi ülés összehívására különösen indokolt esetben van lehetőség.

(4) Különösen indokolt eset az olyan előre nem látott, láthatott és nem tervezett, valamint nem

     tervezhető ügy, melynek kérdésében a döntés a legközelebbi rendes ülésig nem várhat.   

     Különösen ilyenek az Önkormányzatot pénzügyi, vagyoni területeken érintő ügyek, pályázatok

     benyújtása és esetenként ilyenek lehetnek a halasztást nem tűrő személyi kérdések, valamint a

     lakosság széles körét érintő bármilyen okból kifolyólag rövid, záros határidővel eldöntendő

     ügyek.

(5) A testület előzetes jóváhagyása nélkül a polgármester az éves költségvetési rendeletnek

      megfelelően 6.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, melyről köteles a   

      testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is összehívható. Erre bármilyen

     értesítési mód igénybe vehető, azaz el lehet tekinteni az írásbeliségtől, ha biztosítva van a

     nyilvánosság.

A meghívó


6.§

A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a napirend előadóját,

b) akinek meghívását a polgármester és a testület indokoltnak tartja

c) önszerveződő közösségeket tevékenységi körük szerint: Jáki Sportegyesület, Ják Község Fejlődésért Alapítvány képviselőjét.

                                      A Képviselő-testületi ülés előterjesztései


                                                                     7.§


(1) A testületi ülésre az előterjesztés írásban és szóban kerülhet benyújtásra, az írásbeli

     előterjesztéseket a meghívóval együtt az ülés előtt 3 nappal meg kell küldeni a Képviselő-testület

     tagjai részére.

(2) Halaszthatatlan esetben az írásbeli előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt kell kiosztani.

(3) Írásban kerül benyújtásra a rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.


                                                       A tájékoztatók és beszámolók


                                                                         8.§


(1) Tájékoztatásra és beszámolóra bármilyen, az Önkormányzatot érintő, illetve az Önkormányzatot   

     érdeklő kérdésekben kerülhet sor a Képviselő-testület ülésén, amennyiben azt jogszabály   

     kötelezően előírja, illetve ha azt a Képviselő-testület kéri.

 1. A tájékoztatás, beszámoló szóban vagy írásban történik.


                                                                   Az előterjesztők


                                                                              9.§

Testületi ülésen előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a települési képviselő, a bizottság képviseletében a bizottság elnöke   jogosult.


                                                         Képviselő-testület ülése


10.§ A Képviselő-testületi ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott

       alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk, vagy érintettségük esetén a képviselő-testület ülését a korelnök képviselő vezeti.


Zárt ülés módja


11.§ (1) A zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat egy blokkban kell megtárgyalni. A  

             Képviselő-testület egy ülésen egyszer tart zárt ülést.

(2) A zárt ülésre a testületi ülése végén kerül sor.

(3) A zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület szavaz.

(4) A zárt ülés lefolytatásának szabályai egyebekben megegyeznek a nyílt ülés szabályaival.


IV. Fejezet


A Képviselő-testületi ülés rendje

A jelenlét megállapítása


                                                                        12.§


(1) A Képviselő-testület tagjai - a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt – jelenléti ívet írnak

     alá.

(2) Az ülés elnöke a képviselő-testületi ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján megállapítja és

     kihirdeti a jelenlévő képviselők számát.

(3) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni.

     Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével történik.


                                                A napirendi pontok elfogadása


                                                                          13.§

A határozatképes Képviselő-testület - a polgármester indítványára - megállapítja a testületi ülés

napirendi pontjait, s annak sorrendjét.


                                                          A testületi ülés lefolytatása


                                                                           14.§


(1) Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően az ülés elnöke a napirendek sorrendjében minden

     előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

(a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

(b) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel,

     amelyre az előadó rövid választ ad.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(3) Egy-egy hozzászólás időtartama maximum 15 perc lehet.

(4) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további vagy ismételt hozzászólaló nem

     jelentkezik vagy a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - a vita folytatását az ülés  

    elnökének javaslatára mellőzi.


Az ülés rendjének fenntartása


15.§


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ennek során:

(a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő

     kifejezéseket használ;

(b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít;

(c) a tanácskozás rendjének megzavarása esetén rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő

     rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

(2) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat

     visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


                                                              A képviselő kizárása


                                                                             16.§


(1) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának

     jogkövetkezménye, hogy a tudomásra jutást követően a soron következő ülésen ismertetni kell.

(2) A Képviselő-testület azt a döntését, melyben a személyesen érintett képviselő szavazott

a) visszavonja és újratárgyalja.


                                                                  A szavazás módja


                                                                             17.§


 (1) Az ülés elnöke az előterjesztés és a vitában elhangzottak alapján a megfogalmazott határozati

      javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

(2) A szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(4) A szavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen

      válaszolni.

(5) A szavazatok összeszámlálása után az ülés elnöke megállapítja az igen és a nem szavazatokat,  

     végül a szavazástól tartózkodók számát.

(6) A határozathozatal után a napirend további tárgyalására nincs lehetőség.

(7) Elutasított határozati javaslat esetén az ügyet ismételten csak újabb tartalmú előterjesztés alapján

     lehet napirendre tűzni - leghamarabb a Képviselő-testület következő ülésén.

(8)       Név szerinti szavazást a  képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, Mötv.-ben meghatározott ügyek kivételével bármely ügyben elrendelhet.  

Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.

A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A  szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.
                                                                    Titkos szavazás


                                                                               18.§


 1. A titkos szavazás elrendelését a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak több mint fele is

kezdeményezheti. Titkos szavazás akár nyilvános, akár zárt képviselő-testületi ülésen is kezdeményezhető.

 1. Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag szavazócédulát kap,

melyen fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. A kérdés mellett három válaszlehetőség legyen: „igen”, "nem", "tartózkodom", mindhárom válasz mellet O-jel a válasz jelölésére. Valamennyi jelenlévő képviselő megkapja a szavazócédulát, melyen a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a O-be rajzolt X jellel. A szavazócédulákat össze kell hajtogatni és borítékba kell helyezni.

 1. A titkos szavazást követően a jegyző a Képviselő-testület egy, az ügyben nem érintett tagjával együttesen megszámolja a szavazatokat, az eredményt ismerteti, melyet 2 példányos jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 2. A titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készített

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A szavazócédulákat 4 nap után meg kell semmisíteni.


                                                      A képviselő-testületi határozat


                                                                           19.§


 1. A Képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: ……./...... (év) (…..hó…..nap) Képviselő-testületi határozat.

 1. A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.


                                                                      V. fejezet


                                            Az önkormányzati rendeletek, jegyzőkönyv

                                              A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai


                                                                          20.§


 (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

(a) polgármester

(b) alpolgármester

(c) képviselő

(d) jegyző

(2) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő.

(3) A rendelet-tervezet elkészítése során, a rendeletalkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű

     előkészítésre. A képviselő-testületi ülésen felmerülő rendelet-módosításra vonatkozó javaslat

     esetén legkorábban csak a soron következő Képviselő-testületi ülésen van lehetőség a rendelet

     módosítására.

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

(5) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján (9798 Ják, Kossuth u. 14.) történő kifüggesztéssel történik.

 (6) A rendeleteket a Hivatal tartja nyilván.

(7) A rendeletek eredeti példányának a beköttetéséről a jegyző gondoskodik.


                                                                A jegyzőkönyv


                                                                            21.§


 1. A jegyzőkönyv eredeti példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. A jegyzőkönyvek tárolása a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében  történik.

A jegyzőkönyvekbe való betekintésre is itt van lehetőség.


                                                             VI. Fejezet


                                            A Képviselő-testület bizottságai


                                                                   22.§


 (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

(2) A bizottság tagjainak száma: 3 fő (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti.

(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

a) a polgármester;

b) az alpolgármester.

 (4) Feladat és hatáskörében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

    - Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat és szervei éves költségvetését, azok éves beszámolóit,

   valamint a Hivatal gazdálkodását.

   - Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat, azokat a jogszabályban  

   foglaltaknak megfelelő technikai előírások szerint kell kezelni. Ezen belül a képviselők és a  

   polgármester vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –

  nyilvános, még hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát titkosan kezeli. A Bizottság a

  vagyonnyilatkozat átvételéről köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a

  vagyonnyilatkozatot átadó képviselő nevét, az átadás időpontját és a képviselő hozzátartozóinak

  nevét. A Bizottság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni

  a Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.

  - Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

  - Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

  - a bizottság feladatkörébe tartozik a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés

 (5) A Képviselő-testület az általa meghatározott egyes önkormányzati feladatoknak az erről

     rendelkező döntésében megállapított ideig történő intézésére ideiglenes (ad hoc) bizottságot

     alakíthat.


                                                       Az összeférhetetlenség


                                                                      23.§


 1. Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármesternek címezve a

Hivatalban írásban kell benyújtani, megjelölve annak okát.

 1. A polgármester a kezdeményezést 30 munkanapon belül köteles a Bizottság elnöke –

akadályoztatása esetén az egyik bizottsági tag - részére átadni.

 1. A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül köteles az összeférhetetlenség megállapítására

irányuló kezdeményezést kivizsgálni, s annak megállapításáról a kezdeményezést követő képviselő-testületi ülésen - de legkésőbb a kezdeményezést követő 30 napon belül - döntés céljából a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felet, valamint a kezdeményezést benyújtót.

(5) A Bizottság elnöke köteles az összeférhetetlenségre vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni a

     Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.


                                                                 VII. Fejezet


                                      A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

                                                A polgármester, alpolgármester


                                                                      24.§


 (1) A polgármester a megbízatását tiszteletdíjasként látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) A polgármester a jogszabályban és e rendeletben már tárgyalt hatáskörén túlmenően:(a) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek;


                                                                    A jegyző


                                                                         25.§


 1. A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén a

jegyző feladatait a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jáki székhelyén dolgozó adóügyi vezető tanácsos látja el.

 1. A jegyző a Képviselő-testület jogszabálysértő döntése, működése esetén e tényt a képviselő-

testületi ülésen jelzi.


                                                  A közös önkormányzati hivatal


                                                                          26. §


 1. Ják és Nárai Községek Önkormányzatai a Mötv. 84.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására – 2013. április 1. napjától kezdődően közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.

 1. A hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


                                                                     VIII. Fejezet


                                                                    A társulások

                                              A társulásokra vonatkozó átfogó szabályok


                                                                           27.§


 (1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb

             megoldása érdekében az alábbi társulásokban vesz részt:

 1. Kommunális Üzemeltető - és Építő Szervezet Társulása, melynek feladata településüzemeltetési feladatok körébe tartozó kommunális szennyvíz gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszap kezelése, mezőgazdasági hasznosítása, szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, közterületek fenntartása, építése, környezetvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonú építmények fenntartása, üzemeltetése, építése, egyéb kommunális és infrastrukturális létesítmények fenntartása, építése, községgazdálkodási szolgáltatás, egyéb vendéglátási tevékenység, szálláshely-szolgáltatás; ingatlan-bérbeadás, üzemeltetés; egyéb máshová nem sorolható építés, közösségi, társadalmi tevékenységek ellátása, hatékonyabb megvalósítása.
 2. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, melynek feladata családsegítés, házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása.

 1. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek feladata szilárdhulladék

kezelési rendszer létrehozása és működtetése.
                                                                  IX. Fejezet


Közmeghallgatás

28. §


(1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a költségvetés megtárgyalását megelőzően közmeghallgatást tart.

(2) A képviselő-testület egyéb önkormányzati ügyekben is tarthat közmeghallgatást.


Lakossági fórum

29. §


(1) A polgármester a lakosság, a különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében – a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján – más fórumot is összehívhat.

(2) Az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.


Helyi népszavazás

30. §

(1) A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti.


                                                                   X. Fejezet


                                                     Az önkormányzat vagyona


                                                                         31.§


 (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket

       külön önkormányzati rendelet határozza meg.


                                                                   XI. Fejezet


                                                            Záró rendelkezések

                                                                      32.§


 (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete.

Ják, 2014. június 10.
/: Szemes István:/                                                                               /: Kovácsné Rába Anita:/

    polgármester                                                                                            mb.  jegyző


Záradék:

A rendelet 2014. június 11-én kihirdetésre került.

Ják, 2014. június 11.

                                                                                                             /: Kovácsné Rába Anita:/

                                                                                                                        mb. jegyző

1.sz. melléklet


Kormányzati funkciók


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                                                            

            011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                    

            013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés                                             

013360            Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások                                                                                       

            041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                          

041235            Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás                             

            045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                       

            064010            Közvilágítás                                                                                     

            066010            Zöldterület-kezelés                                                                          

            066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                          

            074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                  

            074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                       

            081041            Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása   

            082091            Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése        

            082092            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

            082093            Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

            082094            Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés           

            091110            Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                       

            091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                

            096010            Óvodai intézményi étkeztetés                                                          

            096020            Iskolai intézményi étkeztetés                                                           

            102030            Idősek, demens betegek nappali ellátása                                         

            104051            Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                     

            105010            Munkanélküli aktív korúak ellátása                                                 

            106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                      

            107051            Szociális étkeztetés                                       

            107060            Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  

900020            Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                                                                           

900060            Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                                                                                             
Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


                                                                        1.§


A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


                                                                        2.§


(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított  szervezet: Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Ják község közigazgatási területe.

(5) Az Önkormányzat hivatala: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. (a továbbiakban: Hivatal)

Kirendeltsége: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Nárai Kirendeltsége (9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.).

(6) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(7) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön  rendeletben állapítja meg.

(8) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, a középen Ják község címere, a köríven pedig

„Ják Község Önkormányzata” felirat található.)II. Fejezet

A Képviselő-testület feladat és hatásköre


3.§


(1) Az önkormányzat  ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.

(2) Az önkormányzat által ellátandó alap-tevékenységeket, kormányzati funkciókat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek megfelelően:

a) külön egyedi döntéseket követően közvetlenül részt vehet vállalkozásban,

b) a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (pl. helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel, stb.) vállalkozás-élénkítő, piacgazdaság barát környezetet teremt.

(4) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását:

a) civil szervezetek támogatása,

(5) A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

 1. kamatmentes kölcsön megállapítása
 2. dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb szociális ellátási ügyekben
 3. elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését
 4. étkeztetés
 5. az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése
 6. dönt a közterület használat iránt benyújtott kérelmekben
 7. dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében
 8. dönt a közterület-használatáról és a település védelméről szóló rendeletben  meghatározott ügyekben
 9. a közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele
 10.  tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben
 11. közbeszerzésekkel kapcsolatosan, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy, gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit
 12. észrevételt tesz a Magyar Államkincstár által lefolytatott helyszíni ellenőrzésről,

felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakra

 1.  adatszolgáltatást teljesít elemi költségvetésről, éves költségvetési beszámolóról az

            államháztartás információs rendszere keretében

 • önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 6.-MFt értékhatárig.III. Fejezet

A Képviselő-testület működése, nyilvánossága és összehívása

A Képviselő-testület ülése


4.§


(1) A Képviselő-testület a munkáját rendes és rendkívüli ülés keretében végzi.

(2) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.


A testületi ülés összehívása


5.§


(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök képviselő hívja össze.

(2) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(3) A rendkívüli testületi ülés összehívására különösen indokolt esetben van lehetőség.

(4) Különösen indokolt eset az olyan előre nem látott, láthatott és nem tervezett, valamint nem tervezhető ügy, melynek kérdésében a döntés a legközelebbi rendes ülésig nem várhat.   

 Különösen ilyenek az Önkormányzatot pénzügyi, vagyoni területeken érintő ügyek, pályázatok benyújtása és esetenként ilyenek lehetnek a halasztást nem tűrő személyi kérdések, valamint a lakosság széles körét érintő bármilyen okból kifolyólag rövid, záros határidővel eldöntendő ügyek.

(5) A testület előzetes jóváhagyása nélkül a polgármester az éves költségvetési rendeletnek megfelelően 6.000.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, melyről köteles a testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is összehívható. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, azaz el lehet tekinteni az írásbeliségtől, ha biztosítva van a nyilvánosság.


A meghívó


6.§


(1) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a napirend előadóját,

b) akinek meghívását a polgármester és a testület indokoltnak tartja

c) önszerveződő közösségeket tevékenységi körük szerint: Jáki Sportegyesület, Ják Község Fejlődésért Alapítvány képviselőjét.

(2) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteivel együtt - legalább az ülést megelőző harmadik napon kézhez kapják a meghívottak. A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről, és napirendjéről – a meghívó kiküldésével egy időben - a lakosságot is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a helyi hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel történik.


                                      A Képviselő-testületi ülés előterjesztései


                                                                     7.§


(1) A testületi ülésre az előterjesztés írásban és szóban kerülhet benyújtásra, az írásbeli előterjesztéseket a meghívóval együtt az ülés előtt 3 nappal meg kell küldeni a Képviselő-testület tagjai részére.

(2) Halaszthatatlan esetben az írásbeli előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt kell kiosztani.

(3) Írásban kerül benyújtásra a rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.


                                                       A tájékoztatók és beszámolók


                                                                         8.§


(1) Tájékoztatásra és beszámolóra bármilyen, az Önkormányzatot érintő, illetve az Önkormányzatot érdeklő kérdésekben kerülhet sor a Képviselő-testület ülésén, amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja, illetve ha azt a Képviselő-testület kéri.

 1. A tájékoztatás, beszámoló szóban vagy írásban történik.


                                                                   Az előterjesztők


                                                                              9.§


Testületi ülésen előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a települési képviselő, a bizottság képviseletében a bizottság elnöke jogosult.


                                                         Képviselő-testület ülése


10.§


A Képviselő-testületi ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk, vagy érintettségük esetén a képviselő-testület ülését a korelnök képviselő vezeti.


Zárt ülés módja


11.§


(1) A zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat egy blokkban kell megtárgyalni.

A  képviselő-testület egy ülésen egyszer tart zárt ülést.

(2) A zárt ülésre a testületi ülése végén kerül sor.

(3) A zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület szavaz.

(4) A zárt ülés lefolytatásának szabályai egyebekben megegyeznek a nyílt ülés szabályaival.IV. Fejezet

A Képviselő-testületi ülés rendje

A jelenlét megállapítása


                                                                        12.§


(1) A Képviselő-testület tagjai - a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt – jelenléti ívet írnak alá.

(2) Az ülés elnöke a képviselő-testületi ülés megnyitásakor a jelenléti ív alapján megállapítja és kihirdeti a jelenlévő képviselők számát.

(3) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni. Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével történik.


                                                A napirendi pontok elfogadása


                                                                          13.§

A határozatképes Képviselő-testület - a polgármester indítványára - megállapítja a testületi ülés napirendi pontjait, s annak sorrendjét.


                                                          A testületi ülés lefolytatása


                                                                           14.§


(1) Az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően az ülés elnöke a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

(a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

(b) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó rövid választ ad.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(3) Egy-egy hozzászólás időtartama maximum 15 perc lehet.

(4) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további vagy ismételt hozzászólaló nem jelentkezik vagy a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - a vita folytatását az ülés  elnökének javaslatára mellőzi.


Az ülés rendjének fenntartása


15.§


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ennek során:

(a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ;

(b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít;

(c) a tanácskozás rendjének megzavarása esetén rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

(2) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


                                                              A képviselő kizárása


                                                                             16.§


(1) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye, hogy a tudomásra jutást követően a soron következő ülésen ismertetni kell.

(2) A Képviselő-testület azt a döntését, melyben a személyesen érintett képviselő szavazott visszavonja és újratárgyalja.


                                                                  A szavazás módja


                                                                             17.§


 (1) Az ülés elnöke az előterjesztés és a vitában elhangzottak alapján a megfogalmazott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

(2) A szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(4) A szavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen válaszolni.

(5) A szavazatok összeszámlálása után az ülés elnöke megállapítja az igen és a nem szavazatokat, végül a szavazástól tartózkodók számát.

(6) A határozathozatal után a napirend további tárgyalására nincs lehetőség.

(7) Elutasított határozati javaslat esetén az ügyet ismételten csak újabb tartalmú előterjesztés alapján lehet napirendre tűzni - leghamarabb a Képviselő-testület következő ülésén.

(8) Név szerinti szavazást a  képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, Mötv.-ben meghatározott ügyek kivételével bármely ügyben elrendelhet.  

Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.

A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A  szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.


                                                                    Titkos szavazás


                                                                               18.§


 1. A titkos szavazás elrendelését a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak több mint fele is kezdeményezheti. Titkos szavazás akár nyilvános, akár zárt képviselő-testületi ülésen is kezdeményezhető.
 2. Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag szavazócédulát kap, melyen fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. A kérdés mellett három válaszlehetőség legyen: „igen”, "nem", "tartózkodom", mindhárom válasz mellet O-jel a válasz jelölésére. Valamennyi jelenlévő képviselő megkapja a szavazócédulát, melyen a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a O-be rajzolt X jellel. A szavazócédulákat össze kell hajtogatni és borítékba kell helyezni.

(3) A titkos szavazás külön szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazással eldöntendő kérdést,

b) a szavazás helyét, idejét, 

c) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 

d) a szavazás során felmerült körülményeket, 

e) a szavazás eredményét. 

(4) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra elrendeli a szavazást.  1. A titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készített

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A szavazócédulákat 4 nap után meg kell semmisíteni.


                                                      A képviselő-testületi határozat


                                                                           19.§


 1. A Képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: ……./...... (év) (…..hó…..nap) Képviselő-testületi határozat.
 2. A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.


                                                                      V. fejezet

                                            Az önkormányzati rendeletek, jegyzőkönyv

                                              A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai


                                                                          20.§


 (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

(a) polgármester

(b) alpolgármester

(c) képviselő

(d) jegyző

(2) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő.

(3) A rendelet-tervezet elkészítése során, a rendeletalkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű előkészítésre. A képviselő-testületi ülésen felmerülő rendelet-módosításra vonatkozó javaslat esetén legkorábban csak a soron következő Képviselő-testületi ülésen van lehetőség a rendelet módosítására.

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

(5) Az önkormányzati képviselők a képviselő-testület ülésén határozat meghozatalát szóban, rendelet alkotását írásban kezdeményezhetik. Rendelet alkotás kezdeményezése esetén, a rendelet-tervezetet a képviselő-testület következő ülésén tárgyalja meg, a jegyző törvényességi szempontból történő áttekintése után.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján (9798 Ják, Kossuth u. 14.) történő kifüggesztéssel történik. A kihirdetett rendeletet 15 napig kifüggesztve kell tartani. A jegyző intézkedik a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről és az önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetéséről.

 (6) A rendeleteket a Hivatal tartja nyilván.

(7) A rendeletek eredeti példányának a beköttetéséről a jegyző gondoskodik.


A jegyzőkönyv


21.§


 1. A jegyzőkönyv eredeti példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. A jegyzőkönyvek tárolása a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében történik.

A jegyzőkönyvekbe való betekintésre is itt van lehetőség.VI. Fejezet

A Képviselő-testület bizottságai


22.§


 (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

(2) A bizottság tagjainak száma: 3 fő (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti.

(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

a) a polgármester;

b) az alpolgármester.

 (4) Feladat és hatáskörében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

    - Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat és szervei éves költségvetését, azok éves beszámolóit, valamint a Hivatal gazdálkodását.

 - Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat, azokat a jogszabályban foglaltaknak megfelelő technikai előírások szerint kell kezelni. Ezen belül a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános, még hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát titkosan kezeli. A Bizottság a vagyonnyilatkozat átvételéről köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza a vagyonnyilatkozatot átadó képviselő nevét, az átadás időpontját és a képviselő hozzátartozóinak nevét. A Bizottság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni a Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.

  - Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

  - Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

- a bizottság feladatkörébe tartozik a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés

(5) A Képviselő-testület az általa meghatározott egyes önkormányzati feladatoknak az erről rendelkező döntésében megállapított ideig történő intézésére ideiglenes (ad hoc) bizottságot alakíthat.


                                                       Az összeférhetetlenség


                                                                      23.§


 1. Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármesternek címezve a Hivatalban írásban kell benyújtani, megjelölve annak okát.
 2. A polgármester a kezdeményezést 10 napon belül köteles a Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az egyik bizottsági tag - részére átadni.
 3. A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül köteles az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálni, s annak megállapításáról a kezdeményezést követő képviselő-testületi ülésen - de legkésőbb a kezdeményezést követő 30 napon belül - döntés céljából a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felet, valamint a kezdeményezést benyújtót.

(5) A Bizottság elnöke köteles az összeférhetetlenségre vonatkozó iratokat elkülönítetten kezelni a Hivatalban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok betartásáról.                                                                 VII. Fejezet

                                      A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

                                                A polgármester, alpolgármester


                                                                      24.§


(1) A polgármester a megbízatását tiszteletdíjasként látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) A polgármester a jogszabályban és e rendeletben már tárgyalt hatáskörén túlmenően:(a) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek;

                                                                    A jegyző


                                                                         25.§


 1. A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző, aljegyző tartós akadályoztatása esetén a jegyző feladatait a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jáki székhelyén dolgozó adóügyi vezető tanácsos látja el.
 2. A jegyző a Képviselő-testület jogszabálysértő döntése, működése esetén e tényt a képviselő-testületi ülésen jelzi.


                                                  A közös önkormányzati hivatal


                                                                          26. §


 1. Ják és Nárai Községek Önkormányzatai a Mötv. 84.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik ellátására – 2013. április 1. napjától kezdődően közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn.
 2. A hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.                                                                     VIII. Fejezet

                                                                    A társulások

                                              A társulásokra vonatkozó átfogó szabályok


                                                                           27.§


(1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében az alábbi társulásokban vesz részt:

 1. Kommunális Üzemeltető - és Építő Szervezet Társulása, melynek feladata településüzemeltetési feladatok körébe tartozó kommunális szennyvíz gyűjtése, tisztítása, szennyvíziszap kezelése, mezőgazdasági hasznosítása, szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, közterületek fenntartása, építése, környezetvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonú építmények fenntartása, üzemeltetése, építése, egyéb kommunális és infrastrukturális létesítmények fenntartása, építése, községgazdálkodási szolgáltatás, egyéb vendéglátási tevékenység, szálláshely-szolgáltatás; ingatlan-bérbeadás, üzemeltetés; egyéb máshová nem sorolható építés, közösségi, társadalmi tevékenységek ellátása, hatékonyabb megvalósítása.
 2. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, melynek feladata családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, orvosi ügyelet ellátása.
 3. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek feladata szilárdhulladék kezelési rendszer létrehozása és működtetése.


IX. Fejezet

Közmeghallgatás


28. §


(1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a költségvetés megtárgyalását megelőzően közmeghallgatást tart.

(2) A képviselő-testület egyéb önkormányzati ügyekben is tarthat közmeghallgatást.Lakossági fórum


29. §


(1) A polgármester a lakosság, a különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében – a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján – más fórumot is összehívhat.

(2) Az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.


Helyi népszavazás


30. §


(1) A helyi népszavazást legalább 350 választópolgár kezdeményezheti.


                                                                   X. Fejezet


                                                     Az önkormányzat vagyona


                                                                         31.§


 (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket

       külön önkormányzati rendelet határozza meg.


                                                                   XI. Fejezet


                                                            Záró rendelkezések


                                                                      32.§


 (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete.


Ják, 2014. június 10./: Szemes István sk:/                                                                           /: Kovácsné Rába Anita sk:/

    polgármester                                                                                            mb.  jegyző


1.sz. melléklet


Kormányzati funkciók


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                                                            

            011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                    

            013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés                                             

013360            Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások                                                                                       

            041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                          

041235            Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás                             

            045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                       

            064010            Közvilágítás                                                                                     

            066010            Zöldterület-kezelés                                                                          

            066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                          

            074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                  

            074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                       

            081041            Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása   

            082091            Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése        

            082092            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

            082093            Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

            082094            Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés           

            091110            Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                       

            091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                

            096010            Óvodai intézményi étkeztetés                                                         

            096020            Iskolai intézményi étkeztetés                                                           

            102030            Idősek, demens betegek nappali ellátása                                         

            104051            Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                     

            105010            Munkanélküli aktív korúak ellátása                                                 

            106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                      

            107051            Szociális étkeztetés                                       

            107060            Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  

900020            Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                                                                           

900060            Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek