Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.2.) önkormányzati rendelete

Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 03 - 2017. 10. 03

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 6. § (7) helyébe a következő rendelkezés lép.


(7) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteivel együtt - legalább az ülést megelőző harmadik napon kézhez kapják a meghívottak. A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről, és napirendjéről – a meghívó kiküldésével egy időben - a lakosságot is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a helyi hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel történik.


2.§. A rendelet 18. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(3) A titkos szavazás külön szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazással eldöntendő kérdést,

b) a szavazás helyét, idejét, 

c) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 

d) a szavazás során felmerült körülményeket, 

e) a szavazás eredményét. 

(5) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra elrendeli a szavazást. 


           
3.§. A rendelet 20. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.


(5)

Az önkormányzati képviselők a képviselő-testület ülésén határozat meghozatalát szóban, rendelet alkotását írásban kezdeményezhetik. Rendelet alkotás kezdeményezése esetén, a rendelet-tervezetet a képviselő-testület következő ülésén tárgyalja meg, a jegyző törvényességi szempontból történő áttekintése után.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján (9798 Ják, Kossuth u. 14.) történő kifüggesztéssel történik. A kihirdetett rendeletet 15 napig kifüggesztve kell tartani. A jegyző intézkedik a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről és az önkormányzat hivatalos honlapján való megjelentetéséről.


4.§. A rendelet 23. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép.


  1. Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármesternek címezve a Hivatalban írásban kell benyújtani, megjelölve annak okát.
  2. A polgármester a kezdeményezést 10 napon belül köteles a Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az egyik bizottsági tag - részére átadni.
  3. A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül köteles az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálni, s annak megállapításáról a kezdeményezést követő képviselő-testületi ülésen - de legkésőbb a kezdeményezést követő 30 napon belül - döntés céljából a Képviselő-testületet tájékoztatni.


5.§. A rendelet 25. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.


  1. A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző, aljegyző tartós akadályoztatása esetén a jegyző feladatait a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jáki székhelyén dolgozó adóügyi vezető tanácsos látja el.6.§. A rendelet 30. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


Helyi népszavazás

30. §


(1) A helyi népszavazást legalább 350 választópolgár kezdeményezheti.


7.§. A rendelet 3. § (5) bekezdés m. pontja hatályát veszti.


8.§.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ják, 2017. szeptember 20.Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. október 2. napján kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző