Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (XII.12..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2016. 12. 12 - 2017. 03. 31

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §

A rendelet hatálya Ják község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.


  1. §

1.Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja.

2.Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy személy részére állapítható meg támogatás.

  1. §

1.Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén annak a  kérelmezőnek, aki:

  1. a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz.
  2.  akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és
  3.  fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

2.A kérelem elbírálása során előnyt élveznek az

a)  aktív korúak ellátására

b)  időskorúak járadékára,

c) vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban     részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülök ) jogosult,

d)  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e) kiskorú gyermeket nevelők,

f)  egyedül élő időskorúak.4.(1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket e rendelet 1. mellékletében szereplő kérelem nyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb 2016. december 30-ig.

(2) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(3) A támogatás forrása a belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított előirányzat, kiegészítve a BM rendeletben meghatározott Önkormányzati saját erővel.

(4) A rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó igény esetén az elbírálás során figyelembe kell venni a kérelmek beérkezési sorrendjét.

(5) A forrás kimerülését követően beérkezett kérelmeket el kell utasítani.


5. Ják Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. április 1-én hatályát veszti.Ják, 2016.
Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

 polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016.  december 12. napján kihirdetésre került.
Némethné Kardos Eszter

  jegyző


1. melléklet a ../2016.(……..) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ


Személyi adatok


1.Név:…………………………………………………………….……………………………...

2.Születési név:………………………………………………………………………………….

3. Születési hely és idő:……………………………………………TAJ szám:............................

4.Anyja neve:……………………………………………………………………………………

5. Az igénylő lakóhelyének címe: …………………………………...…………………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………....……

8. A tűzifa támogatásra való jogosultság alapja: *

a) aktív korúak ellátásában részesülök

b) időskorúak járadékában részesülök

c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülök (pénzbeli vagy természetbeni)

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyok

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök

f) 80 év feletti nyugdíjas vagyok

9. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem                 nem rendelkezem *

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.


Ják, 201…………………………………


……………………………

Kérelmező

  1. melléklet a ../2016.(…….) önkormányzati rendelethezÁ t v é t e l i e l i s m e r v é n y


Alulírott …………………………………………………. (név) 9798 Ják,………………………………………..….. szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló ……/2016. (......) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.Ják, 201…… …………………. hó ……. napján