Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2021. 07. 19

Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében, 10. §.(1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §.(1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §.(1) és (2) bekezdésében, 115. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

1 § (1) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.) Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmeket a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalnál (9798 Ják, Kossuth u. 14.) kell benyújtani.

(3) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátás megállapítása iránti kérelem az 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól.

(4) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(5) Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

(6) A polgármester hivatalból, valamint a nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, védőnő, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére a rendeletben foglaltak figyelembe vételével állapíthat meg rendkívüli települési támogatást.

2 § (1) A települési és rendkívüli települési támogatás adható a) eseti jelleggel vagy b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (2) A települési és rendkívüli települési támogatás adható a) természetben vagy b) pénzbeli ellátás formájában.

(2) Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás a polgármester döntését követő 5 napon belül, a havi rendszerességgel megállapított támogatás első alkalommal a polgármester döntését követő 5 napon belül, a további támogatás minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre házipénztárból.

3 § (1) A polgármester települési és a rendkívüli települési támogatást megállapító határozatában meghatározza a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(2) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő, szociális utalvány, tankönyv, iskolai kirándulás, táborozás költségeihez való hozzájárulás, intézményi térítési díj) formájában is biztosítható, különösen akkor, ha a kérelmező háztartásában védelembe vett gyermek él, valamint ha a család, illetve a kérelmező esetében, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre.

4 § (1)A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a jegyző végzi.

(2) Az ellenőrzés keretében a jegyző írásban felhívhatja az ellátásban részesülőt, hogy a települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja.

(3) Az igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény Hivatalnál bemutatása.

(4) Amennyiben a települési támogatás összege a 20.000.-Ft-ot nem haladja meg, a települési támogatás felhasználását a jogosult büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.

(5) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.

Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése

5 § (1)Az Sztv 17. §-ban foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át.

(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

Hatásköri szabályok

6 § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a

a.) települési temetési támogatás megállapítására,

b.) rendkívüli települési temetési támogatás

e.) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére vonatkozó,

f.) az étkeztetés megállapítására és megszüntetésére vonatkozó

hatáskörét.

II. FEJEZET

II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Az ellátások formái

Települési támogatás

7 § Települési támogatás nyújtható a) annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, b) temetési költségekre tekintettel

8 § A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó települési támogatásra jogosult, ha a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

9 § (1) A temetési költségekre tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 500%-át nem haladja meg.

(2) A települési temetési támogatásra az a személy jogosult, aki a temetés költségeit viselte.

(3) A települési temetési támogatás minimális összege 10.000.- Ft, maximális összege 100.000.-Ft.

(4) A kérelemhez – a temetést követő 30 napon belül - mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy egy háztartásban élő családtagjára kiállított számlák másolati példányát.

Rendkívüli települési támogatás

10 § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, család, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át, egyedül élőnél a 650 %-át.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési támogatásra való rászorultságát.

(3) A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. A segély természetben nyújtható különösen:

a) élelmiszer vásárlásával,

b) gyermekintézmények térítési díjának vállalása

c) tüzelő vásárlása útján

d) közüzemi díjszolgáltató részére történő közvetlen átutalásával, lakbér fizetésével

e) élelmiszer, tankönyv, közlekedési költségek térítésével.

Köztemetés

11 § A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és sem az eltemettetésre köteles személy, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal.

III. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

12 § (1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások, személyes gondoskodás formái:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

(2) Az étkeztetés ellátását a Képviselő-testület a Kommunális Építő és Üzemeltető Szervezet Társulása keretében a társulási megállapodás alapján biztosítja.

Az (1) bekezdés b), c), d) pontja szerinti ellátást a Képviselő-testület a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás keretében a társulási megállapodás alapján biztosítja.

Étkeztetés

13 § (1) Étkeztetésre jogosult az a kora, illetve egészségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga, vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a nappali egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontok szerinti jogosultság feltételeit a jogosultak orvosi, kórházi kezelési bizonyító irattal igazolják.

(3) Az étkeztetés térítési díját az 1. mellékletben meghatározottak szerint kell megállapítani.

(4) A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre:

a) az ellátást igénybe vevő jogosult

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, valamint

c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személyi térítési díjat fizet.

(5) A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint a térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

14 § (1)A rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Ják, 2015. február 22.

1. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJAK 2015. JANUÁR 1-TŐL

1.melléklet.docx

1. számú melléklet a 2/2015. (II.28.)

önkormányzati rendelethez
TÉRÍTÉSI DÍJAK 2015. JANUÁR 1-TŐL


MEGNEVEZÉS
Ft/adag


ÓVODA / EBÉD /
260


ÓVODA / TÍZÓRAI-UZSONNA
110


ISKOLA / EBÉD /
300


IDŐSEK KLUBJA /EBÉD /
520


SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
5210
SZOC.ÉTK. HÁZHOZSZÁLL./NAP
50
ESETI ÉTKEZÉS DÍJA ALAPANYAG +100% REZSI
2. melléklet

Kérelem

2.melléklet.docx

2. számú melléklet a 2/2015. (II.28.)

önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Települési támogatás megállapításához


1.)

Kérelmező neve:...............................................................................................................................


Kérelmező születési neve:................................................................................................................


Anyja neve:.......................................................................................................................................


Születési helye,ideje ( év, hó, nap)..................................................................................................


Lakóhely:..........................................................................................................................................


Tartózkodási hely:...........................................................................................................................


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..........................................................................................


Állampolgársága:...........................................................................................................................


Családi állapota: egyedülálló ( hajadon,nőtlen)

                              házastársával / élettársával, bejegyzett élettársával él

                              házastársától külön él

                              elvált

                              özvegy

2.)

A kért támogatás: ( a megfelelő aláhúzandó )


     a          települési támogatás annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi

     b.)       települési támogatás temetési költségekre tekintettel

     c.)       rendkívüli települési támogatás3.)

A kérelem indokai és célja:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................4.)


( Csak települési támogatás temetési költségekre tekintettel esetén töltendő ki )


Az eltemettetett személy neve:...........................................................................................


A haláleset ideje:..................................................................................................................


 A temetés költségeinek összege:..........................................................................................


5.)

A kérelmező, és vele egy családban élők adatai:Név

Szül. hely, idő

Rokoni kapcsolat

Havi jövedelem

Megjegyzés
Az ügyintéző tölti ki:


Kérelmező családjában a havi összes jövedelem:......................................................... Ft.


Kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem:.............................................. Ft.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapjánalapján a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizhető. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


..........................., …................................................                                                                                                                                                           .......................................                                                   kérelmező