Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 13 - 2019. 06. 13

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1.§ A rendelet 3. § a), b), d) és e) helyébe a következő rendelkezés lép.


A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

a) települési támogatás megállapítása

b) rendkívüli települési támogatás megállapítása

d) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetése

e) étkeztetés megállapítása és megszűntetése2.§.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ják, 2019. május 30.Szemes István                                                            Némethné Kardos Eszter

polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. június 12. napján kihirdetésre került.


                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző