Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.18..) önkormányzati rendelete

a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2020. 02. 19 - 2020. 12. 31

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 50.000,- Ft-ban állapítja meg.


2. §


A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2020. évre egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Ják, 2020. február 12.        dr. Tóth Ernő                                                               Némethné Kardos Eszter

        polgármester                                                                          jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. február 18. napján kihirdetésre került.

                                                                                             


Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző

Mellékletek