Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 29 - 2020. 01. 30

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. §

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 3. § A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 384.119.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ezen belül:

 • Felhalmozási célú bevételt                                                                36.749.-eFt
 • Működési célú bevételt                                                                    347.370.-eFt
 • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei:                                                                                                                    0.- Ft”


 1. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„4.§ A jáki önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét 384.119.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található.

Ezen belül:


 • Működési célú kiadást                                                                      347.370.-eFt

      Ebből:

-     Személyi                                                                                           167.440.-eFt

-     Járuléka                                                                                            31.253.-eFt

 • Dologi kiadás                                                                                   135.008.-eFt
 • Ellátottak                                                                                          5.650.-eFt
 • Egyéb                                                                                               8.019.-eFt
 • Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok kiadásai:                                                                                                                     15.054.- eFt”


 1. §


A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.§ A fejlesztési kiadás főösszege 2019-ban 36.749.- eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület 3.000.-eFt fejlesztési tartalékot képez.”


4.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Ják, 2020. január 15.

           dr. Tóth Ernő                                                                         Némethné Kardos Eszter

           polgármester                                                                                     jegyző   

        


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2020. január 28. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek