Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(II.26.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 27

Szakmár Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a, pontban meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.27.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének


Költségvetési bevételi főösszegét                              282.422 E Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                              282.422 E Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                     

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     56 641 e Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                     48 151 e Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                           5 490 e Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                     3 000 e Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                       108 378 e Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   32 226 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                        17 662 e Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                       32 994 e Ft,

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                950 e Ft,

f) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                       33 571 e Ft.”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az önkormányzat 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                   240 764  e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    70 797 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              13 610 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         39 648 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      11 114 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 21 542 e Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       82 051 e Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                                        43 660 e Ft

      ba) felújítások                                                                                   40 754 e Ft

      bb) beruházások                                                                                 2 906 e Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                           

       baa) DAOP-5.21/A-11-2011-0014                                          0 e Ft

                bab)  Jeta pályázat hivatal  felújítása                                          15.000 e Ft,

                bac) Óvoda felújítása                                                      19.997 e Ft

                bad) Útfelújítás                                                                 5.757 e Ft


          bb) beruházások

                bba) informatikai eszközök                                                              279 e Ft

                bbb) tárgyi eszközök                                                                    2.627 e Ft


(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                         33 571 e Ft,

            aa) működési célú                                                                             17 429 e Ft

            ab) felhalmozási célú                                                                        16 142 e Ft

      b)  betétként / befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz                       15 000  e Ft,

           ba) működési célú                                                                  15 000 e Ft

           bb) felhalmozási célú                                                                       0 e Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                                      16 035 e Ft2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és       az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet4 lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1; 4.2;4.3;.4.4; 4.5; 4.6; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1; 4.2;4.3;.4.4; 4.5; 4.6; sz. melléklet4 lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Szakmár, 2015. február 12.


                            András Gábor                                              Csefkóné Busa Andrea

                              polgármester                                                           jegyző

Záradék:

E rendelet 2015. február 26. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2015. február 26.

                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                          jegyző