Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018(X.2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 03 - 2018. 10. 03

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


  1. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2018. szeptember 27.
        András Gábor                                                                   Rab Petra

                        polgármester                                                                 megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2018. október 2. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. október 2.


                                                                                                                Rab Petra

                                                                                                          megbízott jegyzőMellékletek