Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018(XI.15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról szóló

Hatályos: 2018. 11. 16 - 2019. 03. 30

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alapörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése és a 45. §-ában foglaltakra - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

Szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályai


 1. Természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra jogosult - a rendelkezésre álló keret mértékéig – az a településen élő, bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek nem haladja meg
  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  2. egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


 1. Rendkívül indokolt esetben (pl. fogyatékosság, súlyos betegség, egyedülálló esetében 70. életév betöltése,) az 1.) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. Az indok valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


 1. A képviselő-testület szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló készlet erejéig határozattal dönt. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
  1. aktív korúak ellátásában,
  2. időskorúak járadékában
  3. települési támogatásban (különös tekintettel arra, aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül, vagy
  4. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás mértéke maximum 5 m3 lehet kérelmenként.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. A tűzifa kiszállítását az önkormányzat szervezi meg, annak átvételét a jogosult aláírásával a 2. sz. melléklet szerinti átvételi elismervényen köteles igazolni. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.


 1. A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. sz. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelmeket 2018. december 10-ig lehet benyújtani.
2. §


 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. március 31-én hatályát veszti.


 1. A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2018. november 15.András Gábor                                                                    Rab Petra

                        polgármester                                                              megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2018. november 15. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. november 15.

                                                                                                                Rab Petra

                                                                                                         megbízott jegyző