Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020(X.14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2020. 10. 16

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:


„ 8. §

(4) [Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:]

h) járványügyi helyzet okozta krízishelyzet.”


(2) A R. 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:


„8. §

(11) A 65 év feletti, szakmári állandó lakóhellyel rendelkező idős személyeknek az önkormányzat egyszeri 2.500,- Ft-os természetbeni támogatást biztosít a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.”


2. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2020. október 14.András Gábor                                                            Csefkóné Busa Andrea

 polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

E rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2020. október 14.


                                                                                               Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                            jegyző


Mellékletek