Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021(I.30.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 31

Szakmár Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése és 34. § (1) és (4) bekezdései alapján, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetésének:


Költségvetési bevételi főösszegét                                397.161.568 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                                397.161.568 Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                 

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     286.576.026 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                             23.875.700 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                              11.740.500 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                       10.157.559 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                           56.449.448 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                               168.680.627 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                     15.672.192 Ft

   ag)működési célú támogatás egyéb fejezeti:                                                             0 Ft

  származik,


b) közhatalmi bevétel                                                                                                   40.974.193 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                           13.564.196 Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                          2.730.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                  15.600.030 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                            100.000 Ft,

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                        30.754.862 Ft,

h) finanszírozási bevétel                                                                                                  6.862.261 Ft”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                      296.812.313 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     48.872.277 Ft

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 6.439.358 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          36.567.535 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          2.069.660 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    51.775.252 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       151.088.231 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                                          100.349.255 Ft

      ba) felújítások                                                                                         73.326.221 Ft

      bb) beruházások                                                                               26.571.641 Ft

      bc) felhalmozási támogatás:                                                                   451.393 Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                  

                baa) JETA - Harkány                                                                   15.864.374 Ft

                bab) Kiskunsági Viziközmű:                                                               1.276.246 Ft

                bac) Magyar Faluprogramok:                                                      47.096.795 Ft

                bad) Várépítő pályázat:                                                                 1.867.977 Ft

                bae) Kisfaludy pályázat:                                                                7.220.829 Ft

                                  

          bb) beruházások

                bba) Magyar Faluprogram – Játszótér:                                           4.862.196 Ft

                bbb) Informatikai beruházás:                                                            337.694 Ft

                bbc) Gépjárműbeszerzés:                                                              7.481.500 Ft

                bbd) Tárgyi eszközök – Óbánya:                                                      100.000 Ft

                bbe) Tárgyi eszközök – Harkány:                                                     589.823 Ft

                bbf) Tárgyi eszközök – Szociális közfoglalkoztatás:                       1.239.520 Ft

                bbg) Műfüves pálya:                                                                     4.080.648 Ft

                bbh) Utcatáblák:                                                                              485.394 Ft

                bbi) Ingatlanvásárlás:                                                                    5.000.000 Ft

                bbj) Óvodai parkoló:                                                                     1.624.200 Ft

                bbk) kisértékű tárgyi eszközök:                                                        241.686 Ft

                bbl) Kisfaludy pályázat:                                                                   528.980 Ft


          bc) felhalmozási támogatások

                bca) Vízi-közmű fejlesztési pályázathoz                                           412.750 Ft

                bcb) Kalocsa Város Önkormányzata                                                   38.643 Ft(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                          30.754.862 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          25.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                                43.481.870 Ft2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

     

A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és            az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2021. január 30.                             András Gábor                                               Csefkóné Busa Andrea

                               polgármester                                                           jegyző


Záradék:

E rendelet 2021. január 30. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2021. január 30.


                                                                                                       Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                                    jegyző


Mellékletek